ege
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
22ก.ย.64
วันที่ 20 กันยายน 2564 ประเมินคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 20 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายองอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กร
3100-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ย.64
วันที่ 17 กันยายน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีน
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อจัดทำข้อเ
160-ไม่มีผลโหวต-
17ก.ย.64
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒน
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒน
290-ไม่มีผลโหวต-
17ก.ย.64
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
280-ไม่มีผลโหวต-
17ก.ย.64
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถาน
วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายนวัต
170-ไม่มีผลโหวต-
15ก.ย.64
วันที่ 14 กันยายน 2564 เปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564" เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เครือข่ายที่ 2 โรงเรียนห้วยขะยุงวิท
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถา
1950-ไม่มีผลโหวต-
15ก.ย.64
วันที่ 13 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร สพม.อบอจ และแจ้งข้อมูลข่าวสารนำสู่การปฎิบัติ พร้อมกำชับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การ
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร สพม.อบอจ และแจ้งข้อมูลข่า
180-ไม่มีผลโหวต-
14ก.ย.64
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงา
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงา
300-ไม่มีผลโหวต-
14ก.ย.64
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 และประชุมทีมบริหารสำนักงานต่อเนื่อง แจ้งข้อมูลข่าวสาร
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 แล
260-ไม่มีผลโหวต-
8ก.ย.64
วันที่ 7 กันยายน 2564 ตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมติดตามผลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที
430-ไม่มีผลโหวต-
8ก.ย.64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา 2" เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา 2"
440-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.64
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย การย้ายผู้บร
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย การย้ายผู้บร
560-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.64
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำปี 2564
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำปี 2564
400-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.64
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ระชุมรายการทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้
310-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.64
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 แ
200-ไม่มีผลโหวต-
18ส.ค.64
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 แ
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 แ
490-ไม่มีผลโหวต-
18ส.ค.64
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์การเป็นผู้อำนวยการสำนัก
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์การเป็นผู้อำนวยการสำนัก
420-ไม่มีผลโหวต-
16ส.ค.64
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรนักเรียน
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรนักเรียน
450-ไม่มีผลโหวต-
16ส.ค.64
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ประชุมผ่านระบบการสื่อสาร สองทาง (Video Conference) เพื่อชี้เเจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
410-ไม่มีผลโหวต-
16ส.ค.64
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 แ
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงาน เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ประจำปี 2564 แ
290-ไม่มีผลโหวต-