อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
8ส.ค.62
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ผลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (VTR) เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ผลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (VTR) เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562
410-ไม่มีผลโหวต-
1ส.ค.62
ประชาสัมพันธ์ และเชิญร่วมงาน "MUIC Open Days 2019"
ประชาสัมพันธ์ และเชิญร่วมงาน "MUIC Open Days 2019" ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ภายใต้แนวคิด The Matter of Being Differrent
250-ไม่มีผลโหวต-
1ส.ค.62
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ"
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
320-ไม่มีผลโหวต-
26ก.ค.62
ประชาสัมพันธ์ ข่าวการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๓๕o อัตรา
ประชาสัมพันธขาวการเปดรับสมัครและสอบแขงขัน บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปน ขาราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจํานวน
580-ไม่มีผลโหวต-
24ก.ค.62
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ มติ กศจ.อำนาจเจริญ
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ มติ กศจ.อำนาจเจริญ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
4160-ไม่มีผลโหวต-
24ก.ค.62
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น JENESYS 2019
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น JENESYS 2019 ในหัวขอ “How do you think about causing others trouble. Is it okay if only you are good ?Can you think about other people?
550-ไม่มีผลโหวต-
18ก.ค.62
ประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑
ประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑
790-ไม่มีผลโหวต-
18ก.ค.62
ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จํากัด (ส.ค.ส.อบ.)
ประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อครอบครัวสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด (ส.ค.ส.อบ.)
620-ไม่มีผลโหวต-
18ก.ค.62
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจําปี ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแหงการเรียนรู ประจําป ๒๕๖๒
430-ไม่มีผลโหวต-
18ก.ค.62
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันศรีเมืองเอแม็ทและซูโดกุ ๒o๑๙ ครั้งที่ ๙
ประชาสัมพันธ การแขงขันศรีเมืองเอแม็ทและซูโดกุ ๒o๑๙ ครั้งที่ ๙
700-ไม่มีผลโหวต-
9ก.ค.62
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ มติ กศจ.อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
12770-ไม่มีผลโหวต-
3ก.ค.62
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เรื่องการทบทวนขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกใหม่ ประเภทสามัญ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เรื่องการทบทวนขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกใหม่ ประเภทสามัญ
750-ไม่มีผลโหวต-
21มิ.ย.62
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา ทางวิชาการประจําปี 2562 เรื่อง“ปัญญาประดิษฐ์(AI) กับการมัธยมศึกษาไทย”
1340-ไม่มีผลโหวต-
19มิ.ย.62
ประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ประจำปี 2562
850-ไม่มีผลโหวต-
18มิ.ย.62
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการ "ราชภัฏเลย A-Math Awards ครั้งที่ ๖" และโครงการ "LRU เวทคณิต อวอร์ด ครั้งที่ ๒" ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการ "ราชภัฏเลย A-Math Awards ครั้งที่ ๖" และโครงการ "LRU เวทคณิต อวอรด ครั้งที่ ๒" ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
910-ไม่มีผลโหวต-
18มิ.ย.62
ประชาสัมพันธ์ สื่อนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์คํานวณ
ประชาสัมพันธ์ สื่อนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์คํานวณ
600-ไม่มีผลโหวต-
18มิ.ย.62
ประชาสัมพันธ์ การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๙"
ประชาสัมพันธ์ การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๙"
540-ไม่มีผลโหวต-
17มิ.ย.62
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจําปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019)
ประชาสัมพันธโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจําป 2562 (Youth Greenovation Awards 2019)
300-ไม่มีผลโหวต-
10มิ.ย.62
ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธการประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลปอุชเชนี ปที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒ หัวขอ "ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง" เพื่อเปนการระลึกถึง "อุชเชนี" อาจารประ
590-ไม่มีผลโหวต-
10มิ.ย.62
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ ประจําปี ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งประชาสัมพันธการแขงขันสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ ประจําป ๒๕๖๒
710-ไม่มีผลโหวต-