อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
19เม.ย.61
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ระหว่างวันที่ 4 - 8 พ.ค. 61) มรภ.ศรีสะเกษ
อบรม ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ http://edu.sskru.ac.th/education/
290-ไม่มีผลโหวต-
4เม.ย.61
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฯ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (บัดนี้ - 24 เมษายน 2561)
.
590-ไม่มีผลโหวต-
2เม.ย.61
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครชิงทุน Fulbright Foreigh Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เปิดโอกาสให้ครูที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา
710-ไม่มีผลโหวต-
19มี.ค.61
ประชาสัมพันธ์ โครงการการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกออนไลน์สำหรับครูยุคใหม่ ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน
.
1060-ไม่มีผลโหวต-
12มี.ค.61
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 37 ของคณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเนวด้าคอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี
3080-ไม่มีผลโหวต-
9มี.ค.61
คุรุสภาเปิดให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561
คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
2550-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.61
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
.
2310-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลัง การบริหารงานพัสดุเพื่อ ความโปร่งใสและมีประสิทธิภา
.
2170-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลังของ หน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
.
1990-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560”รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3
.
2060-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายงานก่อสร้าง ราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหา
.
1930-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3
.
1510-ไม่มีผลโหวต-
15ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการ ตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 – รุ่นที่ 4
.
1660-ไม่มีผลโหวต-
6ก.พ.61
มรภ.อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
.
2210-ไม่มีผลโหวต-
5ก.พ.61
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูฯ ที่มีคุณสมบัติ/ไม่มีคุณสมบัติ ครบตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 เพื่อขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 36
.
2190-ไม่มีผลโหวต-
5ก.พ.61
ภาพผู้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร งานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 (16 มกราคม 2561) ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อุบลราชธานี
..
1620-ไม่มีผลโหวต-
21พ.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครูเชิงปฎิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2561
.
3020-ไม่มีผลโหวต-
21ก.ย.60
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2"
-
4990-ไม่มีผลโหวต-
29มิ.ย.60
ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากร โรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารั
ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากร โรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
1520-ไม่มีผลโหวต-
29มิ.ย.60
โครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม นำโดย ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน
2060-ไม่มีผลโหวต-