ege
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
22ก.ย.64
วันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธาน อำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team)
วันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร นายวีระศักดิ์ พลมณี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธาน อำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการปรึกษา/
190-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ย.64
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
190-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ย.64
วันที่ 18 กันยายน 2564 การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 18 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุ
180-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ย.64
วันที่ 17 กันยายน 2564 การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาการยกระดับการประเมินคุณธรรมและควา
200-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ย.64
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ การอบรมสัมมนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตหอไตร สหวิทยาเขตผาแต้ม และสหวิทยาเขตเข
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบ
190-ไม่มีผลโหวต-
17ก.ย.64
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประธานและคณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยมการจัดทำแผน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถ
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
260-ไม่มีผลโหวต-
17ก.ย.64
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประธานและคณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยมการจัดทำแผน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุ
240-ไม่มีผลโหวต-
17ก.ย.64
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำปี 2564
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ
160-ไม่มีผลโหวต-
15ก.ย.64
วันที่ 14 กันยายน 2564 ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสำนักงาน รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราช
260-ไม่มีผลโหวต-
15ก.ย.64
วันที่ 13 กันยายน 2564 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน ความภาคภูมิใจ โครงการ CINNEXT ED
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน ความภาคภู
230-ไม่มีผลโหวต-
14ก.ย.64
วันที่ 9 กันยายน 2564 การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูดีดวงใจ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม
260-ไม่มีผลโหวต-
14ก.ย.64
วันที่ 9 กันยายน 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเครือข
260-ไม่มีผลโหวต-
14ก.ย.64
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน สู่การเป็นพลเมือ
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน สู่การเป็นพลเมือ
240-ไม่มีผลโหวต-
14ก.ย.64
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตร
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตร
230-ไม่มีผลโหวต-
8ก.ย.64
วันที่ 7 กันยายน 2564 ประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 7 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบล
450-ไม่มีผลโหวต-
8ก.ย.64
วันที่ 6 กันยายน 2564 ประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 6 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบล
480-ไม่มีผลโหวต-
8ก.ย.64
วันที่ 6 กันยายน 2564 การประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA สถานศึกษาปีงบประมาณ 2564
วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และเตรี
460-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.64
วันที่ 3 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 37/64 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 3 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบล
460-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.64
วันที่ 1 กันยายน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน (ScQA)”
วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
650-ไม่มีผลโหวต-
4ก.ย.64
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 3
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
390-ไม่มีผลโหวต-