อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
15ต.ค.63
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็
110-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 29 กันยายน 2563 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563
วันที่ 29 กันยายน 2563 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563
90-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงา
120-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 28 กันยายน 2563 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการฯ ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 28 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการฯ ณ ห้อง
90-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
นที่ 28 กันยายน 2563 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2563 ศูนย์แนะแนวจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 28 กันยายน 2563 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2563 ศูนย์แนะแนวจังหวัดอำนาจเจริ
90-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 28 กันยายน 2563 ประชุมชี้เเจงนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2566 เเละการจัดแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 28 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุมชี้เเจงนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2566 เเละการจัดแผนปฏิบั
90-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 23 - 24 กันยายน 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 25
วันที่ 23 - 24 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจ
20-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 19 กันยายน 2563 งานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 19 กันยายน 2563 นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่น
20-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 16 กันยายน 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นบทบาท "ผู้สอน" เป็น "Coach" สหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ณ โรง
วันที่ 16 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาความสามารถในการเ
20-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 13 - 15 กันยายน 2563 ศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย)
วันที่ 13 - 15 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานแนวทาง
20-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.63
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี NPO I.S.A. (NPO INTERNATIONAL SEVA ASSOCIATION) ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี NPO I.S.A. (NPO INTERNATIONAL SEVA ASSOCIATION) ณ โรงเรียนล
20-ไม่มีผลโหวต-
11ก.ย.63
วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นำเสนอผลงานการประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสิริจันทร์โท โรงเรียนอุบลวิทย
วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นำเสนอผลงานการประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสิริจันทร์โท โรงเรียนอุบลวิทย
590-ไม่มีผลโหวต-
11ก.ย.63
วันที่ 3 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนางานและการนิเทศการศึกษา
วันที่ 3 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ต้อนรับคณะศึกษาดูง
500-ไม่มีผลโหวต-
11ก.ย.63
วันที่ 3 กันยายน 2563 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล
วันที่ 3 กันยายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 สังกัดสำนักง
520-ไม่มีผลโหวต-
11ก.ย.63
ระหว่างวันที่ 20 - 26 สิงหาคม นิเทศและติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ออกนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียน
510-ไม่มีผลโหวต-
11ก.ย.63
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดเลือกสื่อ นวัตกรรม การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประช
480-ไม่มีผลโหวต-
11ก.ย.63
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มเเข็งครู-นักเรียนตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี คุณธรรม จริยธรรม เเละบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มเเข็งครู-นักเรียนตามโครงการส่งเสริมนักเรี
600-ไม่มีผลโหวต-
25ส.ค.63
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.29 ครั้งที่ 5/2563 ณ หอประชุม 113 ปื นารีนุกล โรงเรียนนารีนกุล
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.29 ครั้งที่ 5/2563 ณ หอประชุม 113 ปื นารีนุกล โรงเร
500-ไม่มีผลโหวต-
18ส.ค.63
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมวางแผนนิเทศการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้น
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมวางแผนนิเทศการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม
450-ไม่มีผลโหวต-
18ส.ค.63
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ณ มณฑลพิธี
510-ไม่มีผลโหวต-