ประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งประชาสัมพันธการแขงขันสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ ประจําป ๒๕๖๒.....   

        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการแขงขันสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ ประจําป ๒๕๖๒ เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไทยและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอานและเรียนรูอยางยั่งยืน ไดกําหนดการรับสมัครระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎษคม ๒๕๖๒

รายละเอียด

>>>ดาวน์โหลด 1

>>>ดาวน์โหลด 2

>>>ดาวน์โหลด 3

>>>ดาวน์โหลด 4

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 [32]
ประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ประจำปี 2562 [26]
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการ "ราชภัฏเลย A-Math Awards ครั้งที่ ๖" และโครงการ "LRU เวทคณิต อวอร์ด ครั้งที่ ๒" ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ [25]
ประชาสัมพันธ์ สื่อนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์คํานวณ [18]
ประชาสัมพันธ์ การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๙" [31]