ประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งประชาสัมพันธการแขงขันสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ ประจําป ๒๕๖๒.....   

        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการแขงขันสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๕ ประจําป ๒๕๖๒ เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไทยและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอานและเรียนรูอยางยั่งยืน ไดกําหนดการรับสมัครระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎษคม ๒๕๖๒

รายละเอียด

>>>ดาวน์โหลด 1

>>>ดาวน์โหลด 2

>>>ดาวน์โหลด 3

>>>ดาวน์โหลด 4

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะ และเคารพสิทธิผู้อื่น [36]
การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึษาขั้นพื้นฐาน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต [26]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [78]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [83]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 [71]