โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29.....   

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานแรกที่ดำเนินโครงการ “ปลูกต้นหนึ่งต้น ลดโลกร้อน ปลูกป่าทรงค่าให้แก่แผ่นดิน ปลูกป่าในใจคน” ประจำปี 2562 เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดช่วยลดภาวะโลกร้อน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความร่มรื่น สวยงาม น่าดู  น่าอยู่ น่าทำงาน โดยมีนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 21  ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด  รวม  200 คน  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้ความอนุเคราะห์ต้นไม้  และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 2 เมือง2 [12]
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่ [5]
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 8 เดชอุดม [13]
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 7 วาริน [32]
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" โรงเรียนสหวิทยาเขต 5 เขมราฐ [25]