ผอ.สพม.๒๙ มอบแนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ.....   

 นายพิทยาไชยมงคล หวยฮานอย วันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ มอบนโยบาย ให้คณะกรรมการ สนับสนุนการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุด้วยระบบออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อ ให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยครอบคลุมเงินทุกประเภทและมีความโปร่งใสสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ // เพื่อให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการเก็บรักษาเงินรัดกุมเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมีเงินคงเหลือถูกต้องครบถ้วน //เพื่อให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีระบบการควบคุมด้านการเงินที่รัดกุมเป็นไปตามระเบียบทางราชการและจัดทำบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถควบคุมเงินได้อย่างถูกต้องและมีการจัดทำรายงานการเงินครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด และเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องให้แก่สถานศึกษา ผู้เข้ารับนโยบาย หวยฮานอย Ruay Mobi ส่งตรงจากเวีดยนาม เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและการพัสดุของโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๙๐ คน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางพรทิพย์ นัยเนตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ เป็นวิทยากรร่วมในการนำเสนอแนวทางการตรวจสอบในครั้งนี้


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการดำเนินงานของคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพม.29 [7]
กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 [6]
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.29 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในส [6]
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.29 คณะศึกษานิเทศก์ และคณะคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ป [6]
วันที่ 30 เมษายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วย รองผอ.สพม.29 ผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่มหน่วย เเละคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำ [7]