สพม.๒๙แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒.....   

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจําปีพ. ศ. 2561 เฉพาะการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรอบแรกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณสนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 29 ห้องสอบโดยมีนายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้ทำการชี้แจงให้คณะกรรมการดำเนินการสอบ ดูแลควบคุมการสอบ เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและมอบนโยบายด้านการศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคม [19]
ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและมอบนโยบายด้านการศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู โรงเรียนคำเขื่อน [13]
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู โรงเรียนศรีเจริญศึกษา [28]
ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม [19]
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 9 บุณฑริก [45]