.....   

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

         1. หนังสือราชการ ที่ ศธ 04259/81 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 (ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด)

         2. หนังสือราชการ ที่ ศธ 04259/82 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562  หนังสือราชการ เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง)

         3. คำชี้แจง  แบบแสดงความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  งบหน้าสรุปเอกสารคำร้องขอย้าย  แบบตรวจสอบตัวชี้วัดในการประเมินองค์ประกอบการย้าย

         4. ตำแหน่งว่างของสถานศึกษา  สภาพอัตรากำลังข้าราชการครูของสถานศึกษาในสังกัด

         5. บัญชีรายละเอียดข้อมูลการย้ายข้าราชการครู

         6. แบบคำร้องขอย้าย

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
แก้ไขตำแหน่งว่างเพื่อรองรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี ๒๕๖๒ (สถานศึกษา) [759]
แก้ไขตำแหน่งว่างเพื่อรองรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี ๒๕๖๒ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) [414]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 [984]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (จังหวัดอุบลราชธานี) [491]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [263]