วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน.....   

 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียนตาลสุมพัฒนา โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม โรงเรียนสะพือวิทยาคาร โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนดงยางวิทยาคม โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี  โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี โรงเรียนนาส่วงวิทยา  โรงเรียนนากระแซงศึกษาโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา โรงเรียน      ศรีน้ำคำศึกษา โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม โรงเรียนเดชอุดม  โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์โรงเรียนมัธยมแมด  โรงเรียน  อ่างศิลา โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์  และได้มอบนโยบาย ดังนี้ 
1. การพัฒนาให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสุข มีทักษะอาชีพ 
2 การพัฒนาอาชีพให้มีหลายทางโดยใช้วิธี ENG - ICT ประกอบการสอนทุกครั้ง
3 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ STEAM 
4.การสร้างบรรยากาศ สวนสวยโรงเรียนงาม
5 เน้นการนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [58]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [24]
ผอ.สพม.๒๙ มอบแนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ [182]
สพม.๒๙ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ "คุณธรรม นำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" [135]
ผอ.สพม.๒๙ มอบประกาศเกียรติคุณ วันครูครั้งที่ ๖๓ [136]