สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต.....   

### สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) จัดประชุมปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชนและการสร้างองค์ความรู้ ถอดบทเรียน ( Best Practice ) ของโรงเรียนสุจริต การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อ ๑) พัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข ๒) พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ให้มีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ๓) ส่งเสริมสนุนโรงเรียนมีการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูโรงเรียนสุจริต ๘๑ โรงเรียน จำนวน ๑๐๐ คน คณะวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษานิเทศก์ สพม.๒๙ และได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษให้แนวทางของโรงเรียนสุจริต มีนายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ รายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ### ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100006953193308&sk=photos&collec...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 2 เมือง2 [12]
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่ [5]
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 8 เดชอุดม [13]
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 7 วาริน [32]
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" โรงเรียนสหวิทยาเขต 5 เขมราฐ [25]