ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน.....   

 ### เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธนาภูมิ นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนายการเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่คดโกง ซื่อสัตย์สุจริต สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การบริหารงานแบบกระจายอำนาจกับเครือข่ายสถานศึกษาและให้ผู้อำนวยการโรงเรียน/สหวิทยาเขต เป็นผู้ขับเคลื่อนในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพที่ดีและนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ขับเคลื่อนภารกิจในแต่ละกลุ่มงานของเขตพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามห้วงเวลาที่กำหนด....บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ###
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [79]
วันที่ 18 กันยายน2561 ผอ.สพม.29 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสาระสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา แก่ข้า [135]
วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน [133]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [381]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [311]