ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน.....   

 ### เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธนาภูมิ นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนายการเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่คดโกง ซื่อสัตย์สุจริต สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การบริหารงานแบบกระจายอำนาจกับเครือข่ายสถานศึกษาและให้ผู้อำนวยการโรงเรียน/สหวิทยาเขต เป็นผู้ขับเคลื่อนในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพที่ดีและนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ขับเคลื่อนภารกิจในแต่ละกลุ่มงานของเขตพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามห้วงเวลาที่กำหนด....บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ###
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ มอบแนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ [93]
สพม.๒๙ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ "คุณธรรม นำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" [79]
ผอ.สพม.๒๙ มอบประกาศเกียรติคุณ วันครูครั้งที่ ๖๓ [76]
สพม.๒๙แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [158]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๑ [94]