ผอ.สพม.๒๙ คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่.....   

 ### นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.๒๙ พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙ นายธนเดช บุญจรัส ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เข้าคารวะ นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คนใหม่ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษา ของจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอำนาจเจริญต่อไป .... บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [106]
วันที่ 18 กันยายน2561 ผอ.สพม.29 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสาระสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา แก่ข้า [155]
วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน [153]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [410]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [334]