ผอ.สพม.๒๙ คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่.....   

 ### นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.๒๙ พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙ นายธนเดช บุญจรัส ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เข้าคารวะ นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คนใหม่ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษา ของจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอำนาจเจริญต่อไป .... บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ร่วมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [51]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน [72]
สพม.๒๙ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผล O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [53]
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนตัวชี้วัดเตรียมรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [55]
ผอ.สพม.๒๙ คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ [97]