สพฐ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ติดตามสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๒๙ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ.....   

 ### รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน เบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (โดยนายกมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน) และ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (โดย ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี ) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง ๘๑ โรงเรียน พร้อมพบปะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด พร้อมนี้มีนายโกศิลป ดวงใจ ผู้บริหารโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ร่วมพบปะและมอบนโยบายการติดตามสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เข้ารับการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้การต้อนรับและรายงานสรุปการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด (บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ- ข่าว/Cr ภาพ-เครือข่ายประชาสัมพันธ์) ###

@ ขอขอบคุณ ข่าว สพฐ.
http://www.obec.go.th/news/91578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [94]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [68]
สพม.๒๙ ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี [57]
ผอ.สพม.๒๙ หารือข้อราชการกับ ประธานสหวิทยาเขต [102]
ผอ.สพม.๒๙ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ [93]