สพฐ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ติดตามสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๒๙ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ.....   

 ### รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน เบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (โดยนายกมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน) และ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (โดย ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี ) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง ๘๑ โรงเรียน พร้อมพบปะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด พร้อมนี้มีนายโกศิลป ดวงใจ ผู้บริหารโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ร่วมพบปะและมอบนโยบายการติดตามสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เข้ารับการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้การต้อนรับและรายงานสรุปการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด (บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ- ข่าว/Cr ภาพ-เครือข่ายประชาสัมพันธ์) ###

@ ขอขอบคุณ ข่าว สพฐ.
http://www.obec.go.th/news/91578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ทำบุญตักบาตรรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์สืบสานตำนานไทยปี ๖๑ [16]
สพม.๒๙ ประชุมเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สพฐ.ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา [94]
สพม.๒๙ พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง๒๕๖๐ [60]
สพฐ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ติดตามสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๒๙ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [75]
สพม.๒๙ ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ [110]