สพม.๒๙ ทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี.....   

 ### สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) โดยนางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ นำโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่โรงเรียน เดชอุดม โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา โรงเรียนนารีนุกูล ๒ และวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยสิบตำรวจโทวิญญา พิทักษ์ชาติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย ลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการปฏบัติตนอย่างไรไม่ให้เสี่ยงต่อการกระทำผิด โดยได้ดำเนินการร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเป็นปีที่ ๓ แล้ว ผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะต่างๆที่จำเป็นในการนำไปดูแลตนเเอง ไม่ให้เสี่ยงต่อการทำผิด และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป ลงนามเมื่อ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ### บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ###
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [18]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [6]
ผอ.สพม.๒๙ มอบแนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ [151]
สพม.๒๙ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ "คุณธรรม นำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" [113]
ผอ.สพม.๒๙ มอบประกาศเกียรติคุณ วันครูครั้งที่ ๖๓ [113]