สพม.๒๙ ประชุมชี้แจงครูสอนภาษาอังกฤษ และครู ICT เพื่อพัฒนาความสามารถนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕.....   

 ### สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมชี้แจงครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ ๒ คน และครูผู้รับผิดชอบงาน ICT โรงเรียนละ ๑ คน ขับเคลื่อนกิจกรรมการประเมินและพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อนำไปพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน จำนวน ๙๓ คน จาก ๓๑ โรงเรียน โดยมี คุณณัฏฐิมา พันธุ์ดี นิลผาย ตัวแทนจากบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด และ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ...บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /ภาพ-ข่าว ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [106]
วันที่ 18 กันยายน2561 ผอ.สพม.29 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสาระสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา แก่ข้า [155]
วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน [154]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [410]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [334]