สพม.๒๙ ประชุมชี้แจงครูสอนภาษาอังกฤษ และครู ICT เพื่อพัฒนาความสามารถนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕.....   

 ### สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมชี้แจงครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ ๒ คน และครูผู้รับผิดชอบงาน ICT โรงเรียนละ ๑ คน ขับเคลื่อนกิจกรรมการประเมินและพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อนำไปพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน จำนวน ๙๓ คน จาก ๓๑ โรงเรียน โดยมี คุณณัฏฐิมา พันธุ์ดี นิลผาย ตัวแทนจากบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด และ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ...บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /ภาพ-ข่าว ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ [20]
สพม.๒๙ ทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี [24]
สพม.๒๙ ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี่เพื่อการเรียนการสอน สพฐ. [29]
สพม.๒๙ คัดเลือกโรงเรียนดีเด่นด้านต่างๆภายใต้กรอบภารกิจประจำ (FUNCTION) และนโยบาย (AGENDA) [71]
สพม.๒๙ ประชุมชี้แจงครูสอนภาษาอังกฤษ และครู ICT เพื่อพัฒนาความสามารถนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ [45]