สพม.๒๙ ประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่องานวิจัยในชั้นเรียน.....   

 ## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) สะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูผู้ผ่านการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด สพม.๒๙ จำนวน ๖๖ คน คละกันทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผ่านการพัฒนามาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าของการนำความรู้ไปใช้ออกแบบพัฒนาเครื่องมือประเมินผลผู้เรียนและสร้างชุมชนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผลในโรงเรียนตนเอง หรือเครือข่าย และเพื่อจัดเวทีสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูผู้ผ่านการพัฒนา โดยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพด้านการวัดผลประเมินผล ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด สพม.๒๙ กิจกรรมในการประชุม ประกอบด้วย เครื่องมือและความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน / การทำวิจัยในชั้นเรียน /การสนทนากลุ่ม ในประเด็นเกี่ยวกับบทเรียนจากประสบการณ์การใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ผลที่จะได้รับจากการประชุม คือ ครู้ผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด สพม.๒๙ พัฒนาการวัดและประเมินผลผู้เรียนบนฐานของกระบวนการ วิจัย ได้ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจตุรัส อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.๒๙ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้าประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม บรรยายพิเศษ ให้ครูได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ดาราศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประชุม และติดตามประเมินโครงการบริการวิชาการ ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ขอบคุณผู้ร่วมนำเสนอโครงการดีดี ดร.สุกานดา ธิมา ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๙ ) ### บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /ภาพ-ข่าว ### ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [106]
วันที่ 18 กันยายน2561 ผอ.สพม.29 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสาระสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา แก่ข้า [155]
วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน [154]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [410]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [334]