SPM.29 Boot camp "Follow Up Program" Chort 9.......   

 ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โรงแรมนาถสิริ เรสสิเด้นท์ จังหวัดอุบลราชธานี นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ฺBoot Camp) รุ่นที่ ๙ ของศูนย์พัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ฺBoot Camp) ระดับภูมิภาค พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีการจัดอบรมเพื่อ ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และวิธีสอนเพื่อการสื่อสารนำไปสู่การเข้าแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในลำดับต่อไป ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นนี้ จำนวน ๗๕ คน และมีนางจิรา ลังกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

### September 26, 2016 at 14.00 at the Narsiri Residence in Ubon Ratchathani Province, Mr. Vorakorn Boonthong, Deputy Director of the Office of the Secondary Education Region 29 (Ubon Ratchathani - Amnat Charoen) presided over the training. Developed the 9th English Teacher Boot Camp as part of the 9th English Teacher Boot Camp. Give the card to the trainees. Which is organized to Give English teacher Improved English skills. And teaching methods for communication lead to the next ASEAN Economic Community. According to the policy of the Ministry of Education. There are 75 participants in this edition of the program, and Jiraanga, a special education supervisor. The Office of the Secondary Education Service Area 29 is responsible for the project. ###
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี ....
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1801332349894389.1073743373.100000529235435&type=3&pnref=story

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ทำบุญตักบาตรรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์สืบสานตำนานไทยปี ๖๑ [16]
สพม.๒๙ ประชุมเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สพฐ.ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา [94]
สพม.๒๙ พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง๒๕๖๐ [60]
สพฐ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ติดตามสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๒๙ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [75]
สพม.๒๙ ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ [111]