สพม.๒๙ อบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนฯ.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด สพม.๒๙ ที่เข้าร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน ๔๖ โรงเรียน ๙๒ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการจัดกิจกรรมฐานเพิ่มเวลารู้ ๔H โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นที่กิจกรรม Head และ Heart ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และบริบทของโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีนายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่

## https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_t

oken=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1778299012197723.1073743363.100000529235435&type=3&pnref=story

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [57]
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาครูแกนนาหรือโครงการ Boot camp [43]
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ออกติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [41]
สพม.๒๙ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จาก สพฐ.ประจำปี 2560 [99]
สพม.๒๙นำเสนอ/สรุปผลการดำเนินงาน ITAในรอบปีงบฯ๒๕๖๐ [127]