สพม.๒๙ อบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนฯ.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด สพม.๒๙ ที่เข้าร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน ๔๖ โรงเรียน ๙๒ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการจัดกิจกรรมฐานเพิ่มเวลารู้ ๔H โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นที่กิจกรรม Head และ Heart ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และบริบทของโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีนายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่

## https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_t

oken=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1778299012197723.1073743363.100000529235435&type=3&pnref=story

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันที่ 18 กันยายน2561 ผอ.สพม.29 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสาระสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา แก่ข้า [16]
วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน [13]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [285]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [238]
สพม.๒๙ ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี [162]