สพม.๒๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนู้และประเมินผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายของ สพฐ..ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจ ที่สำคัญต้องเป็นแบบอย่างที่ดี นักเรียนเป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน และนำผลการติดตาม ตรวจสอบโรงเรียนที่มีคะแนนในลำดับที่ ๑และ ๒ ของแต่ละสายการติดตาม มาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ซึ่งมีโรงเรียนที่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่
๑.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๒.โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
๓.โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
๔.โรงเรียนสะพือวิทยาคม
๕.โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
๖.โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
๗.โรงเรียนอำนาจเจริญ
๘.โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
โดยมี เงินรางวัล ๕,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐ และ ๒,๕๐๐ ตามลำดับ
และประเมินให้เหลือเพียง ๒ โรงเรียน เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงในระดับชาติ ที่จังหวัดขอนแก่น ในลำดับต่อไป เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่...
## https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1777313732296251.1073743362.100000529235435&type=3&pnref=story

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [1159]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [1419]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [1694]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [1404]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลอุบลราชธานี [1355]