เลขาธิการกพฐ.เปิดการประชุมสัมมนาบุคลากรสำนักงานเขต ๑๔ เขตพื้นที่ภาคอีสาน ของเขตตรวจราชการที่ ๑๓.....   

 @@ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๓ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม

๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบรรยายพิเศษ ในเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ให้กับบุคลากรในสำนักงานทั้ง ๑๔ เขตพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคอีสาน กว่า ๗๐๐ คน (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ) และได้กล่าว สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ "ไม่มีการยุบเขตพื้นที่ สพป./สพม." ทุกอย่างยังคงเดิม เช่นในเรื่องของงบประมาณ ของสพฐ.ก็ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว ขอให้ เขตพื้นที่ทุกเขต สพฐ.ทำงานร่วมกัน กับ ศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัด ด้วยความเข้าใจกัน และรู้บทบาทหน้าที่ของตน..พร้อมกับให้กำลังใจบุคลากรในสำนักงาน อย่าสับสน อย่าเศร้าหมอง ให้มีพลังร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา อย่างเข้มแข็งต่อไป...ในการนี้ มีนายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนาบุคลากร ในครั้งนี้ เพื่อ ๑) เสริมสร้าความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรกลุ่มต่างๆในสำนักงานเขต ๒) ให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ๓) ให้บุคลากรได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...
@@ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและนิติการ สพฐ. พร้อมด้วย นายวัลลภ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่องการ การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การพัฒนาครู ฯลฯ ...
@@ และในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้เกียรติบรรยายพิเศษ แนวโน้มของการศึกษาไทยในอนาคต..ซึ่งบรรยากาศการบรรยายเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่บุคลากร ได้นำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อไป
@@ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / ภาพ-ข่าว @@
### ภาพกิจกรรม ###
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี [7]
ผอ.สพม.๒๙ หารือข้อราชการกับ ประธานสหวิทยาเขต [40]
ผอ.สพม.๒๙ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ [37]
ผอ.สพม.๒๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยาพร้อมมอบนโยบายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [32]
ผอ.สพม.๒๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมพร้อมมอบนโยบายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [35]