โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม นำโดย ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน.....   

 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม นำโดย ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม  เป็นการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนมีวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรมแนะนำผ่านระบบเครือข่ายทีวี และมีคุณครูประจำชั้นเป็นวิทยากรดูแลกำกับในชั้นเรียน

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2" [18]
ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากร โรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารั [38]
โครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน [39]
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [2417]
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโปรแกรมการฝึกอบรม [989]