ผอ.สพม.๒๙ ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่นที่ ๒ จุด โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล.....   

 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่่ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา รุ่นที่ ๒ พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗๒ คน จาก ๑๘ โรงเรียน ๓ สหวิทยาเขต ได้แก่สหวิทยาเขต ตระการพืชผล เขมราฐ และศรีเมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปขยายผลในสถานศึกษา และสามารถออกแบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู นำกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ได้รับเกียรติจาก ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ PLC ร่วมกับ ทีมศึกษานิเทศก์ จาก สพม.๒๙ นำโดย นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพม.๒๙
@@ 
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่นที่ ๒ จุดโรงเรียนมัธยมตระการพืชผ

https://youtu.be/rgE6n0R3wVw

@@
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006953193308&sk=photos&collection_token=100006953193308%3A2305272732%3A69&set=a.1912801442294944.1073741944.100006953193308&type=3

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [94]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [68]
สพม.๒๙ ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี [57]
ผอ.สพม.๒๙ หารือข้อราชการกับ ประธานสหวิทยาเขต [102]
ผอ.สพม.๒๙ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ [93]