นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา.....   

 นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๔๕ คน จาก ๖ โรงเรียน ในสังกัด สพม.๒๙ ได้แก่
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
โรงเรียนมัธยมแมด
โรงเรียนนายมวิทยาคาร
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศ
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ /เพื่อสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและเครือข่าย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ (cr..ภาพ จากพี่คนดี ศธจ.อำนาจเจริญ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [87]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [76]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [335]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [442]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [342]