ผอ.สพม.๒๙ บันทึกข้อตกลง ( MOU )การยกระดับคุณภาพการศึกษากับ โรงเรียนในสังกัด.....   

 @@ นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๐ โรงเรียน ที่สมัครใจเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบแต่ละสหวิทยาเขต ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อดำเนินการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายที่ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักในการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน ๔ กิจกรรมหลักคือ

@ กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียน
@ กิจกรรมศูนย์พัฒนาวิชาการ
@ กิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีปฏิบัติที่ดี
@ กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
มีวัตถุประสงค์เพื่อ @ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET ๒๕๕๙) ทั้งระดับ ม.๓ และ ม.๖ อยู่ในกลุ่มต่ำ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น จนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีผล O-NET ที่สูงขึ้นต่อไป @ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านศูนย์พัฒนาวิชาการ
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จังหวัดอุบลราชธานี @@ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว @@ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006953193308&sk=photos&collec...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [61]
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาครูแกนนาหรือโครงการ Boot camp [47]
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ออกติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [43]
สพม.๒๙ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จาก สพฐ.ประจำปี 2560 [101]
สพม.๒๙นำเสนอ/สรุปผลการดำเนินงาน ITAในรอบปีงบฯ๒๕๖๐ [128]