สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดอำนาจเจริญรดน้ำขอพร ผอ.สพม.๒๙.....   

 นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธาน การจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดกิจกรรมโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญทั้ง ๒๒ โรงเรียน เพื่อรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โดมโรงเรียนอำนาจเจริญ

## บุษบง พุฒพรหม  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /ภาพ-ข่าว ##
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [998]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [1260]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [1527]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [1244]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลอุบลราชธานี [1189]