การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน.....   

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากร โรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารั [22]
โครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน [23]
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [2233]
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโปรแกรมการฝึกอบรม [867]