ege
 
 


วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (OBEC Yong Leaders for SDGs) ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี.....   

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธาน อำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) [19]
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต [19]
วันที่ 18 กันยายน 2564 การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี [19]
วันที่ 17 กันยายน 2564 การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา [20]
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ การอบรมสัมมนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตหอไตร สหวิทยาเขตผาแต้ม และสหวิทยาเขตเข [19]