โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต(โรงเรียนสุจริต).....   

 เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากรโงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ได้ร่วมให้ข้อมูลกับผู้รับผิดชอบประเมินโครงการสุจริต ที่รับผิดชอบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ตามกรอบการประเมินของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดระดับความโปร่งใสในการทำงานภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ซึ่งคณะกรรมการประเมินตามโครงการประกอบด้วย นายไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชธานี เขต ๑  นายธนกฤต พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายภูธร จันทหงษ์ ปุณยจรัสธำรง นักวิชาการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร [525]
ต้อนรับผู้อำนวยการอชิระ วิริยสุขหทัย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ และเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์เพื่อไปรับตาแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา [1930]
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน รุ่นที่ 6 [1734]
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา ปีการศึกษา 2558 [1454]
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จัดนิทรรศการ "การจัดการขยะมูลฝอยและผลกระทบฯ" [1973]