โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต(โรงเรียนสุจริต).....   

 เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากรโงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ได้ร่วมให้ข้อมูลกับผู้รับผิดชอบประเมินโครงการสุจริต ที่รับผิดชอบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ตามกรอบการประเมินของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดระดับความโปร่งใสในการทำงานภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ซึ่งคณะกรรมการประเมินตามโครงการประกอบด้วย นายไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชธานี เขต ๑  นายธนกฤต พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายภูธร จันทหงษ์ ปุณยจรัสธำรง นักวิชาการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดอำนาจเจริญรดน้ำขอพร ผอ.สพม.๒๙ [18]
ผอ.สพม.๒๙ รดน้ำขอพร ผวจ.อำนาจเจริญ ประเพณีสงกรานต์ [16]
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรโอนย้ายไป ศึกษาธิการจังหวัด [26]
สพม.๒๙ ประชุมกรรมการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่๑/๒๕๖๐สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล [20]
ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนนารีนุกูล [20]