โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต(โรงเรียนสุจริต).....   

 เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากรโงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ได้ร่วมให้ข้อมูลกับผู้รับผิดชอบประเมินโครงการสุจริต ที่รับผิดชอบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ตามกรอบการประเมินของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดระดับความโปร่งใสในการทำงานภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ซึ่งคณะกรรมการประเมินตามโครงการประกอบด้วย นายไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชธานี เขต ๑  นายธนกฤต พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายภูธร จันทหงษ์ ปุณยจรัสธำรง นักวิชาการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
คณะครูโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา๖๐ [283]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี [282]
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นสนามธรรมสนามหลวง [504]
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รู้ทันควัน KNOW SMOKING [488]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 [490]