นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ออกนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตเขมราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2563 จำนวน 5 โรงเรียน ในสหวิทยาเขตเขมราษฎร์ธานี คือ เขมราฐพิทยาคม, โพธิ์ไทรพิทยาคาร, พังเคนพิทยา, โนนสวางประชาสรรค์ และพะลานวิทยาคม.....   

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผอ.สพม.อบอจ เข้าประชุมสรุปผลการตรวจ​คุณสมบัติ​และวินิจฉัย​คุณวุฒิ​ของผู้สม [9]
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ และคณะร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกล [7]
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทึ่การศึกษามัธมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วยนางณัฐธภา ตรงดี ศึกษานิ [9]
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ออกติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินของผู้อำนวยการโรงเรี [8]
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมการชี้แจงแนวทางการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่และการนิเทศ/ [4]