ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท.....   

 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในห้วงเดือนมกราคม 2563 

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง >>>รายละเอียด

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด >>>รายละเอียด

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี >>>รายละเอียด

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ >>>รายละเอียด

5. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ >>>รายละเอียด

6. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  >>>รายละเอียด

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ดาวน์โหลด วุฒิบัตร (ScQA) [51]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันแต่งบทร้อยกรองชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [34]
ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี 4ส (ปีที่ 7) ตามแนวทางพระบรมราโชบาย [22]
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563 [22]
อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering [112]