ege
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รายไตรมาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564

 

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563

 

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2562