ege
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด