ege

 • การให้บริการยานพาหนะ
 • การขอหนังสือโครงการสินเชื่อสวัสดิการ อเนกประสงค์
 • การขอใช้ห้องประชุม สพม.อบอจ

 

 • การขออนุญาตพานักเรียนไป นอกสถานศึกษา
 • การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
 • การขอแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

 • การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 • การออกหนังสือรับรองเงินเดือน  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • การขอสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
 • การเพิ่มสิทธิจ่ายตรงบุคลากรภาครัฐ

 • การขออนุญาตไปราชการ

 • การเบิกค่าการศึกษาบุตร
 • การเบิกค่ารักษาพยาบาล