หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 19 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 54.237.95.6 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,249 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,208,698 )
  วารินชำราบ ( 2,095,520 )
  นารีนุกูล ( 1,695,117 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,568 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,914 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,675 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,100 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,465 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,692 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,784 )
  อ่างศิลา ( 120,204 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,110 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,835 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,127 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,392 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,843 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,705 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,089 )
  พนาศึกษา ( 35,788 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 19 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> รายการแนะนำบุคลากร
[ ผู้บริหารโรงเรียน ] [ ครู ] [ บุคลกรทางการศึกษา ] [ นักเรียน ]
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
รูปภาพ
จำนวนอ่าน
1
บุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1571
2
ผู้บริหาร
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
1615
3
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1469
4
บุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1448
5
ครู
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
1450
6
นักเรียน
โรงเรียนนารีนุกุล
1445
7
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนารีนุกูล
1447
8
บุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
1447
9
ครู
โรงเรียนเก่าขามวิทยา
1446
10
บุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
1450
11
ครู
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
1447
12
ผู้บริหาร
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
1450
13
ครู
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
1446
14
ผู้บริหาร
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
1447
15
ครู
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
1446
16
ผู้บริหาร
โรงเรียนเดชอุดม
1455
17
บุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29
1457
18
ครู
ลือคำหาญวารินชำราบ
1446
19
ครู
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
1549
20
ผู้บริหาร
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
1448
21
บุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1448
22
บุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1450
23
ครู
มัธยมตระการพืชผล
1447
24
ผู้บริหาร
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
1475
25
บุคลากรทางการศึกษา
สพม.29
1460
26
บุคลากรทางการศึกษา
สพม.29
1447
27
ครู
โรงเรียนนารีนุกูล
1447
28
ผู้บริหาร
โรงเรียนนารีนุกูล
1455
29
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
1450
30
บุคลากรทางการศึกษา
สพม.29
1448
31
ครู
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
1449
แสดงจำนวนเลขหน้า : [1]
หมายเหตุ :
ขอเชิญชวนโรงเรียนภายในสังกัด ศกม.28 ได้แนะนำบุคลากรในโรงเรียนของท่านโดยท่านสามารถ
รวบรวมข้อมูลเป็นไฟล์เอกสาร พร้อมรูปภาพตัวท่านเอง อาจจะเป็นประวัติส่วนตัว,ผลงานความสำเร็จ,
ความภาคภูมิใจ,รางวัลเกียรติยศ,รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันต่างๆ รวมทั้งผลงานหรือ
นวัตกรรมต่างๆที่ท่านได้สร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นจนเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร
ท่านสามารถรวบรวมเป็นไฟล์แล้วส่งไฟล์มาได้ที่
Email : wirapong_t@hotmail.com , thanadech.b@windowslive.com,
NEENOY11@hotmail.com ,singkibut@gmail.com
เพื่อทางทีมงานจะได้ทำการเรียบเรียงแล้วจัดเผยแพร่ลงในแนะนำบุคคลากรในสังกัด ศกม.28
ในลำดับต่อไปครับ ...
   

นายไพฑูรย์ ขันแก้ว
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
( จำนวนเข้าชม : 1615 )
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]


ครูจารุณี ทนงจิตร
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
( จำนวนเข้าชม : 1549 )
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]


นายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. 29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
( จำนวนเข้าชม : 1571 )
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

-


( จำนวนเข้าชม : )
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
สารบัญเว็บไซต์
ประเภทข่าว
จำนวน
ข่าวกิจกรรม
247
ข่าวประชาสัมพันธ์
861
หนังสือราชการ
3723
หนังสือราชการภายในสำนักงาน
154
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
235
สายตรง ผอ.สพม.29
230
เว็บบอร์ด
808
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
113
กิจกรรมโรงเรียน
94
ผลงานทางวิชาการ
26
แนะนำบุคลากร
31
ยอดบริจาคกองทุนเพื่อการพัฒนาครู
215
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดอุบลราชธานี
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม ปลาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com