รายงานการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร สพม.อบอจ

ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม ค่าการศึกษาบุตร / ค่ารักษาพยาบาล

รายงานการเบิก-จ่ายค่าการศึกษาบุตร ประจำปี 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 กรกฎาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
 • รอบที่ 2 (15-31 กรกฎาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 สิงหาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
 • รอบที่ 2 (15-31 สิงหาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน กันยายน 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 กันยายน 2563)
อ่านรายละเอียด
 • รอบที่ 2 (15-30 กันยายน 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 ตุลาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
 • รอบที่ 2 (15-30 ตุลาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
 • รอบ 1 - 31 ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียด
   
รายงานการเบิก-จ่ายค่ารักษาพยาบาล ประจำปี 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 กรกฎาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
 • รอบที่ 2 (15-31 กรกฎาคม 2563)
-
ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
 • รอบที่ 2 (15-31 สิงหาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน กันยายน 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 กันยายน 2563)
อ่านรายละเอียด
 • รอบที่ 2 (15-30 กันยายน 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 ตุลาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน มกราคม 2564  
 • รอบที่ 1 (1-15 มกราคม 2564)
อ่านรายละเอียด