รายงานการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร สพม.29

รายงานการเบิก-จ่ายค่าการศึกษาบุตร ประจำปี 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 กรกฎาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
 • รอบที่ 2 (15-31 กรกฎาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 สิงหาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
 • รอบที่ 2 (15-31 สิงหาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน กันยายน 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 กันยายน 2563)
อ่านรายละเอียด
 • รอบที่ 2 (15-30 กันยายน 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 ตุลาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
 • รอบที่ 2 (15-30 ตุลาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
   
   
รายงานการเบิก-จ่ายค่ารักษาพยาบาล ประจำปี 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 กรกฎาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
 • รอบที่ 2 (15-31 กรกฎาคม 2563)
-
ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
 • รอบที่ 2 (15-31 สิงหาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน กันยายน 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 กันยายน 2563)
อ่านรายละเอียด
 • รอบที่ 2 (15-30 กันยายน 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
 • รอบที่ 1 (1-15 ตุลาคม 2563)
อ่านรายละเอียด