รายงานการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร สพม.29

รายงานการเบิก-จ่ายค่าการศึกษาบุตร ประจำปี 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
  • รอบที่ 1 (1-15 กรกฎาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
  • รอบที่ 2 (15-31 กรกฎาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
  • รอบที่ 1 (1-15 สิงหาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
   
   
รายงานการเบิก-จ่ายค่ารักษาพยาบาล ประจำปี 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อ่านรายละเอียด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
  • รอบที่ 1 (1-15 กรกฎาคม 2563)
อ่านรายละเอียด
  • รอบที่ 2 (15-31 กรกฎาคม 2563)
 
ประจำเดือน สิงหาคม 2563