casino siteleri zemin boyasฤฑ kedi mamasฤฑ epoksi zemin kaplama bonus veren siteler vdcasino elektronik sigara betexper vdcasino vdcasino vdcasino giriลŸ vdcasino vdcasino casinomaxi giriลŸ deneme bonusu veren siteler Rulet casinoslotr.com deneme bonusu deneme bonusu veren siteler hoลŸgeldin bonusu veren siteler 63bahisnow.com casino siteleri deneme bonusu tipobet dinamobet kolaybet https://casinoslotr.com/giris/ betgaranti kacak iddaa gaziantep escort bayan escort bodrum izmir bayan escort fethiye escort escort bayan halkali eryaman escort eryaman escort gรถrรผkle escort
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

                  การดำเนินการคุณธรรมความโปร่งใสหรือเขตสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งเป็นการทำให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนร่วมได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม วางแผน ดำเนินการ แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำกับติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

การร่วมวางแผน

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เชิญคณะทำงานจากหลายฝ่ายร่วมประชุมวางแผน การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ได้แก่ 1) คณะกรรมการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2) คณะกรรมการภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 2.1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  และ 2.2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)โดยคณะกรรมการทั้งหมดร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน ศึกษาบริบท ประเมินความสามารถและความถนัดของบุคลากร ศึกษาแนวโน้มและความเป็นไปได้ และระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้อย่างมีระบบและเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
อ้างอิงชุด 1 : หนังสือเชิญประชุม  // สรุปรายงานการประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1/2563 และภาพกิจกรรม   // ข่าวประชาสัมพันธ์

การร่วมดำเนินการ

                  คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศฯ , คู่มือการนิเทศฯ , คู่มือการประเมินผลการจัดการศึกษา  กรอบหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอำนาจเจริญ  และในสถานการณ์โรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดเอกสารการนิเทศเพิ่มขึ้นหลายฉบับ ดังนี้ 1)แผนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19  2)รายงานมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน(Preparation before reopening : Report) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 3)รายงานมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน(Preparation before reopening : Report) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ  4)คู่มือแนวทางการแก้ปัญหา 0 ร  มส และ มผ  และ 5)แผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบปัญหา ปีการศึกษา 2563  นำเสนอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เห็นชอบในเอกสารทั้งหมดที่จัดทำขึ้น รวมทั้งแจ้งในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสู่การปฏิบัติ
อ้างอิงชุด 2 :  หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 2/2563 และ ครั้งที่ 3/2563 // สรุปรายงานการประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2563 และ ครั้งที่ 3/2563 และภาพกิจกรรม // ข่าวประชาสัมพันธ์                 // รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 4/2563 // ข่าวประชาสัมพันธ์

การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

                 การดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มอบหมายให้แต่ละฝ่ายดำเนินงานอย่างอิสระและเต็มที่ตามแผนดำเนินงานและเอกสารต่าง ๆ ตามอ้างอิงชุดที่ 2 และมีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกิดขึ้นทั้งก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกครั้งก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์  ประเด็นที่สำคัญ นำมาซึ่งวิธีการ/แนวทาง และข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพ และบริบท ที่พบ ประกอบกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุ่งเน้นทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่และนอกสำนักงานเขตพื้นที่ ด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น การจัดประชุม การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ การถามตอบบนเว็ป การสำรวจความคิดเห็น การประเมินการรับ-ให้บริการ  และการสนทนาในทุกบริบทและสถานที่ที่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบธรรมชาติ เป็นกัลยาณมิตร ไม่ยึดพิธีการเป็นหลัก ตัวอย่างเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สพม.26 , โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.27 และโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร  สพม.28 ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน 81 โรงเรียนในสังกัด สพม.29 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนทั้ง 3 แห่งและประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนจะนำสู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
อ้างอิงชุด 3 : หนังสือเชิญประชุมฯ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ตัวอย่างบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสหวิทยาเขตหอไตร

การร่วมติดตามประเมินผล

                 การร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้อาศัยคณะกรรมการหลายฝ่ายดังกล่าวมาแล้ว ในระยะของการวางแผน ซึ่งการติดตามประเมินผลดำเนินการด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เป็นระบบเน้นความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยสู่สาธารณชน ด้วยการนำเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติเป็นหลัก เช่น การรายงานข้อมูลต่างของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แสดงความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะ การประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ นอกจากนี้การติดตามประเมินผลยังมุ่งเน้นหลักการดำเนินการตามสภาพจริง ลงพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หากจำเป็นและต้องการข้อมูลเชิงลึกในประเด็นนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งดำเนินการสอบในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 มีคณะกรรมการจำนวน 7 คณะ คณะที่ 3 , 4 , 6 และ 7 มีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมติดตามประเมินผลด้วย นอกจากนี้เอกสารคู่มือการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ยังมีกำหนดการออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2563 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) , เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพภการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด (สมป.จ.) , สหวิทยาเขต  และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
อ้างอิงชุด 4 : ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 / ข่าวประชาสัมพันธ์1 // ข่าวประชาสัมพันธ์2  // คู่มือการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

การมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา

การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนางานส่งเสริมการจัดการศึกษา

การมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองข้อบังคับชมรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการชมรมประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมในการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน