กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม
- แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่ม
- คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่ม
--1. นายสุธิพร ชัยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
- 2. นางประกาย กองทอง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ
- 3. นางชลธิดา วันทา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
- 4. นายสมโภชน์ ขันทอง นิติกร ชำนาญการ
- 5. นางจิราพร ขยายวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
- 6. นายบุญมี ปิ่นคำ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
- 7. นายภัทรพล มนึกคา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
- 8. นายศราวุฒิ ขันเงิน อัตารจ้าง
- 9. นางสาวอริษา ชะแฝง อัตราจ้าง
10. นายอนันต์ จารุภาค อัตราจ้าง