จัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
2
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
3
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ล่าสุด)
4
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
6
มาตรการในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
7
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
8
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
9
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
10
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
     
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
   
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประจำปีงบประมาณ 2562
1
ตุลาคม 2561
2
พฤศจิกายน 2561
3
ธันวาคม 2561
4
มกราคม 2562
5
กุมภาพันธ์ 2562
6
มีนาคม 2562
7
เมษายน 2562
8
พฤษภาคม 2562  
9
มิถุนายน 2562  
10
กรกฎาคม 2562  
11
สิงหาคม 2562  
12
กันยายน 2562