ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นายพิทยา ไชยมงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ประวัติส่วนตัว
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๒ ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สมรสกับ นางประภาพร  สุวรรณรัตน์
มีบุตรชาย 2 คน ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง ประถมาภรณ์ช้างเผือก

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ประวัติการรับราชการ
- บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครู ๒ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒
- พ.ศ. ๒๕๒๖ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
- พ.ศ. ๒๕๒๘ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม จนถึง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

ประวัติการดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๓๘ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๔๑ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
พ.ศ. ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ประวัติการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 • วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

 • พ.ศ. 2554       ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
 • พ.ศ. 2556       ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
 • พ.ศ. 2558       ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
 • พ.ศ. 2559       ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
 • พ.ศ. 2560       ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
 • ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีและภาคภูมิใจ

 • พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ เป็นเครือข่ายร่วมปฏิรูปการศึกษา เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ โดยสมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขต และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต
 • เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนางรองพิทยาคม โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
 • เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปี พ.ศ.๒๕๔๘
 • ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐ จาก ส.บ.ม.ท.
 • ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสฉลอง ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ความสามารถพิเศษ

 • การคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน
 • การเขียนแบบ ออกแบบผังบริเวณ งานศิลปะ งานจัดสวน
 • การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงาน
 • เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการ