mobil bahis epoksi reรงine casino siteleri hoลŸgeldin bonusu veren siteler bonus veren siteler vdcasino betexper vdcasino vdcasino vdcasino giriลŸ vdcasino vdcasino casinomaxi giriลŸ Rulet casinoslotr.com 63bahisnow.com betpasyeni.com supertotobetr.com sultanbet giriลŸ casino siteleri deneme bonusu betboo giriลŸ marsbahis tipobet dinamobet marsbahis sekabet kolaybet melbetr.com https://casinoslotr.com/giris/ betgaranti betgaranti betpark kaรงak iddaa diyarbakir escort kayseri escort escort bodrum izmir bayan escort
บุคลากร สพม.อบอจ
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 085-8592408
2 นายบรรณเพ็ญ  เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 098-6269167
3 นายวีระศักดิ์  พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 098-3516414
4 นายธีรสิทธิ  สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 091-0166425
กลุ่มอำนวยการ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่ม 086-0776557
2 นางธัญดา บรรเรืองทอง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 081-6491854
3 นางสาวสุภาวดี สมบัติ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 089-7655564 
4 นางสาวศศิวิมล  สุวรรณพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป 095-7853496
5 นางสาวสุกานดา  สายสมยา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน  
6 นางสาวขนิษฐา โพธารินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว 090-6035463
7 นายประวิทย์  บุญครอบ พนักงานบริการ 094-2903995
8 นายสมโภชน์ จันทร์อ้าย พนักงานขับรถ 093-8568794
9 นายพีระพงษ์ สุพรรณ พนักงานขับรถ 087-7517991
10 นายสันติ  จันทรหนองฮี ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) 080-7754181
11 นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสุระ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 098-5906427
12 นางสาวขันทอง เชื้อสอาด ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 085-3076913
13 นายสง่า  สายงาม ลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาความปลอดภัย) 098-9877427
กลุ่มนโยบายและแผน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
14 นางอรวรรณ สารพิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
088-5826218
15 นายชิดชัย ขยายวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 093-4545924
16 นางบุญมี พลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 080-3484298
17 นางสาวอรณา ศรีสมุทร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 087-6452380
18 นางสาวรุ่งทิวา สนธิชัย พนักงานธุรการ ส.4 064-0359541
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
19 นายธเนศ สุขอุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
094-3851151
20 นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 062-9936798
21 ว่าที่ ร.ต.วีรินทร์  บุญช่วย ลูกจ้างชั่วคราว 094-5102030
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
22 นางขัตติยาภรณ์ บาระมี ผู้อำนวยการกลุ่ม 098-5564141
23 นางสมจินตนา แสงภักดี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 093-3649445
24 นางอภิญญา เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 095-5319299
25 นางสาวภัทราลี  บุตรวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 095-6165429
26 นางสาววาทินี อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 088-5942256
27 นางสาวเพชรรัตน์ เหลากลม นักทรัพยากรบุคคล 096-6422393
28 นางสาวพิมพ์ลดา โชคศิรินิธิรัฐ นักทรัพยากรบุคคล 094-2890842
29 นายศิวาวุธ นามปัญญา พนักงานพิมพ์ดีด 084-6079650
30      
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
31 นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ        
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
081-3211231
32 นางสุภาภรณ์ กัญญะลา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 084-6059784
33   นักพัฒนาบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว)  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
34 นางนิภาภร ชลการ ผู้อำนวยการกลุ่ม 081-9997723
35 นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 091-6977854
36 นางสุวรรณา สมวัน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 062-1626947
37 นางสาวสิรีธร  สาธรราษฎร์ พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา สพม.29) 080-4631619
38 นางสาววนิดา กะมณี ลูกจ้างชั่วคราว 062-5622224
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
39 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 089-8644494
40 นางสาวสุกานดา ธิมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-9997633
41 นางสาวผ่องศรี สมยา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-0697787
42 นางณัฐธภา ตรงดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-8724459
43 นางจิรา ลังกา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 092-8023282
44 นางสาวจามรี เชื้อชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 085-4926955
45 นายสมรุศ หรุจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 098-6672373
46 นางสาวณปภัช บุญสมศรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-9674546
47 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 089-8449900
48 นายธนา ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 089-8645848
49 นายประดิภาส นิสา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 091-8625452
50 นายทนงศักดิ์ ศรีมันตะ ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 083-3861839
51 นางสาวกชพร พันธ์ศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 097-9248772
52 นางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 089-8441200
53 นายณุภัสกร อยู่สุข เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 095-6168348
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
56 นางสมปอง บุระดำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริงานงานการเงินฯ 089-8654583
57 นางวิภาวรรณ กอดแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 086-8730185
58 นางสาววัณณิตา มรกตเขียว นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ 081-7900950
59 นางสาวพัชรี เงาทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 087-9772055
  นางชุลีพร  สุขอุทัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ  
60 นายธนเดช บุญจรัส ลูกจ้างชั่วคราว 089-8445040
61 นางวรรนิภา  เวชคง ลูกจ้างชั่วคราว 086-2490784
62 นางสาวธิดารัตน์ แสงประสาร ลูกจ้างชั่วคราว 088-1141421
63 นางสาวกัณทิมา  ขุนทอง ลูกจ้างชั่วคราว 062-6456247
64 นายเอนก เจริญพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว 089-6263312
หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
65 นางกฤษณา  กฤตาคม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 089-9498392
66 นางสายชล งามพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 097-3415179
กลุ่มกฏหมายและคดี
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
67 นายยศสรัล   ขันทอง นิติกร ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
085-5198945,      
080-4924653
68 พ.จ.ท. ศุภกฤษ ไชยะโอชะ นิติกร ชำนาญการ 085-7292442
69 นายพงศกรณ์  วงศ์บุรัชการ ลูกจ้างชั่วคราว 094-7761861