ege
บุคลากร สพม.อบอจ
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายอิทธิพัทธิ์  อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 064-3924159
2 นายบรรณเพ็ญ  เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 098-6269167
3 นายวีระศักดิ์  พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 098-3516414
4 นายธีรสิทธิ  สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 091-0166425
กลุ่มอำนวยการ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่ม 086-0776557
2 นางธัญดา บรรเรืองทอง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 081-6491854
3 นางสาวสุภาวดี สมบัติ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 089-7655564 
4 นางสาวศศิวิมล  สุวรรณพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป 095-7853496
5 นางสาวปนัดดา  เนียมหมวด นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 081-5479626
6 นางสาวขนิษฐา โพธารินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว 090-6035463
7 นายประวิทย์  บุญครอบ พนักงานบริการ 094-2903995
8 นายสมโภชน์ จันทร์อ้าย พนักงานขับรถ 093-8568794
9 นายพีระพงษ์ สุพรรณ พนักงานขับรถ 087-7517991
10 นายสันติ  จันทรหนองฮี ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) 080-7754181
11 นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสุระ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 098-5906427
12 นางสาวขันทอง เชื้อสอาด ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 085-3076913
13 นายสง่า  สายงาม ลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาความปลอดภัย) 098-9877427
กลุ่มนโยบายและแผน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
14 นางอรวรรณ สารพิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
088-5826218
15 นายชิดชัย ขยายวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 093-4545924
16 นางบุญมี พลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 080-3484298
17 นางสาวอรณา ศรีสมุทร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 087-6452380
18 นางสาวรุ่งทิวา สนธิชัย พนักงานธุรการ ส.4 064-0359541
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
19 นายธเนศ สุขอุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
094-3851151
20 นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 062-9936798
21 ว่าที่ ร.ต.วีรินทร์  บุญช่วย ลูกจ้างชั่วคราว 094-5102030
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
22 นางขัตติยาภรณ์ บาระมี ผู้อำนวยการกลุ่ม 098-5564141
23 นางสมจินตนา แสงภักดี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 093-3649445
24 นางอภิญญา เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 095-5319299
25 นางสาวภัทราลี  บุตรวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 095-6165429
26 นางสาววาทินี อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 088-5942256
27 นางสาวเพชรรัตน์ เหลากลม นักทรัพยากรบุคคล 096-6422393
28 นางสาวพิมพ์ลดา โชคศิรินิธิรัฐ นักทรัพยากรบุคคล 094-2890842
29 นายศิวาวุธ นามปัญญา พนักงานพิมพ์ดีด 084-6079650
30 นายวัฒนา  โกศัลวิตร ลูกจ้างชั่วคราว 086-5822509
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
31 นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ        
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
081-3211231
32 นางสุภาภรณ์ กัญญะลา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 084-6059784
33   นักพัฒนาบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว)  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
34 นางนิภาภร ชลการ ผู้อำนวยการกลุ่ม 081-9997723
35 นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 091-6977854
36 นางสุวรรณา สมวัน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 062-1626947
37 นางสาวสิรีธร  สาธรราษฎร์ พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา สพม.29) 080-4631619
38 นางสาววนิดา กะมณี ลูกจ้างชั่วคราว 062-5622224
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
39 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 089-8644494
40 นางสาวสุกานดา ธิมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-9997633
41 นางสาวผ่องศรี สมยา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-0697787
42 นางณัฐธภา ตรงดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-8724459
43 นางจิรา ลังกา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 092-8023282
44 นางสาวจามรี เชื้อชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 085-4926955
45 นายสมรุศ หรุจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 098-6672373
46 นางสาวณปภัช บุญสมศรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-9674546
47 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 089-8449900
48 นายพิชัย ญาณศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 098-5844019
49 นายธนา ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 089-8645848
50 นายประดิภาส นิสา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 091-8625452
51 นายสานแสงดาว  นามวา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 086-2555993
52 นายทนงศักดิ์ ศรีมันตะ ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 083-3861839
53 นางสาวกชพร พันธ์ศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 097-9248772
54 นางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 089-8441200
55 นายณุภัสกร อยู่สุข เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 095-6168348
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
56 นางสมปอง บุระดำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริงานงานการเงินฯ 089-8654583
57 นางวิภาวรรณ กอดแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 086-8730185
58 นางสาววัณณิตา มรกตเขียว นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 081-7900950
59 นางสาวพัชรี เงาทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 087-9772055
60 นายธนเดช บุญจรัส ลูกจ้างชั่วคราว 089-8445040
61 นางวรรนิภา  เวชคง ลูกจ้างชั่วคราว 086-2490784
62 นางสาวธิดารัตน์ แสงประสาร ลูกจ้างชั่วคราว 088-1141421
63 นางสาวกัณทิมา  ขุนทอง ลูกจ้างชั่วคราว 062-6456247
64 นายเอนก เจริญพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว 089-6263312
หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
65 นางกฤษณา  กฤตาคม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 089-9498392
66 นางสายชล งามพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 097-3415179
กลุ่มกฏหมายและคดี
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
67 นายยศสรัล   ขันทอง นิติกร ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
085-5198945,      
080-4924653
68 พ.จ.ท. ศุภกฤษ ไชยะโอชะ นิติกร ชำนาญการ 085-7292442
69 นายพงศกรณ์  วงศ์บุรัชการ ลูกจ้างชั่วคราว 094-7761861