บุคลากรสพม.29
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  
กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์ สายภายใน หมายเหตุ
ห้อง ผอ.สพม.29 โทร.      045-422186 -  
ห้อง รอง ศิริญา ถาวร โทร.      045-422186 -  
ห้อง รอง วลงกรณ์ บุญเต็ม โทร.      045-422186 -  
ห้อง รอง วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล โทร.      045-422186 -  
กลุ่มอำนวยการ  โทร.      045-422186 - 0  
โทรสาร  045-422185  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.      045-422186 -111  
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ โทร.      045-422186 -107  
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.      045-422186 -108  
กลุ่มนโยบายและแผน โทร.      045-422186 -109  
กลุ่มนิเทศติดตามฯ โทร.      045-422186 -  
นิติกร โทร.      045-422186 -  
หน่วยตรวจสอบภายใน โทร.      045-422186 -  
ห้องประชุม โทร.      045-422186 -  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29    
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง  หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม. 29  089-7199199  
นายวีระพงษ์  ไตรศิวะกุล รอง ผอ.สพม. 29  081-9770994  
นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพม. 29  097-3362124  
นายวลงกรณ์  บุญเต็ม รอง ผอ.สพม. 29  085-1025550  
นางศิริยนต์  ถาวร รอง ผอ.สพม. 29  081-2659388  
       
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29    
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ  086-0776557  
นางนิภาภร  ชลการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-9997723  
นายสำเนียง  คำโฮม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 082-8697873   
นางอรวรรณ  สารพิศ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  0817608436  
นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  089-8644494  
นายธนเดช  บุญจรัส ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  089-8445040   
นางขัตติยาภรณ์  บาระมี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  084-4308121  
กลุ่มอำนวยการ      
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นางบุษบง  พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  089-8483984  
นางธัญดา บรรเรืองทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 081-6491854  
นางสาวสุภาวดี  สมบัติ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน  089-7655564  
นางสาวรุ่งทิวา  สนธิชัย พนักงานธุรการ  095-2131671  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นางนิภาภร  ชลการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 081-9997723  
นางณิรชา  ทิณพัฒน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 081-5486213   
นางสาวชรินภรณ์  ดอกดวง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 081-3211231   
นางเรืองรอง ไชยศรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 088-5948001  
นายดนัย  พนาหอม นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 080-0779957  
นางนัฐมนตร์  สุดาบุตร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 086-8528332  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นางวิภาวรรณ  กอดแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 089-2046386  
นางสมปอง บุระดำ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 089-8654583  
นางสายชล งามพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 097-3415179  
นางสาวพัชรี  เงาทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 087-5708979  
นายธนเดช  บุญจรัส นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 081-7398100  
นางสาววัณณิตา มรกตเขียว นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 081-7900950  
หน่วยตรวจสอบภายใน     
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นางขัตติยาภรณ์  บาระมี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  084-4308121  
นางพรทิพย์ นัยเนตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำานญการ 081-5708979  
กลุ่มบริหารงานบุคคล     
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นายสมโภชน์  ขันทอง นิติกร ชำนาญการพิเศษ 082-8697873   
นางอภิญญา เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 095-5319299  
นางสาวภัทราลี บุตรวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 095-6165429  
นางสาววาทินี อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 088-5942256  
นางรุจิรา ปทุมมาศ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 091-8347444  
นางสุภาภรณ์ กัญญะลา เจ้าพนักงานธุรการ 084-6059784  
กลุ่มนโยบายและแผน     
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นางอรวรรณ  สารพิศ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  089-7177736  
นายชิดชัย  ขยายวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 061-7989155  
นายธเนศ  สุขอุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 089-8485879   
นางบุญมี  พลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 081-3219045   
นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 093-3216522  
นางสาวอรณา  ศรีสุมทร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ 087-6452380   
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นางธัญดา บรรเรืองทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 081-6491854  
นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 093-3216522  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  089-8644494  
นางวาสนา คำเพ็ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 094-3834987  
นางสาวประยงค์ศรี  พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 089-7170260  
นางณัฐธภา  ตรงดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-8724459   
นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังษี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 089-8449900  
นายพิชัย  ญาณศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 080-7376622   
นางสาวสุกานดา  ธิมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-9997633   
นางจิรา  ลังกา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-9775118   
นางสาวผ่องศรี  สมยา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081-0697787  
นายธนา ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ 089-8645848  
นางสุวรรณา  แฝงเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  088-0807548  
ครูปฏิบัติราชการ สพม.29      
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสาวเพชรรัตน์ เหลากลม พนักงานราชการ    
นางสาวพิมพ์ลดา โชคศิรินิธิรัฐ พนักงานราชการ  0942890842  
ลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29    
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นายวรุท  เกษเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่ไอซีที 087-5395247  
นายวชิรวิชญ์ แก่นลา ลูกจ้างชั่วคราว 085-0157054  
นายสมโภชน์  จันทร์อ้าย พนักงานขับรถ  093-8568794  
นายสุรสีห์  หมั่นคง พนักงานขับรถ  099-8500548  
นางอุไรวรรณ  สายมั่น แม่บ้าน  081-5485654  
นายประวิทย์ บุญครอบ พนักงานราชการ  094-2903995  
นายทองดี วงษ์คำ ยามรักษาการณ์  061-4905071  
นายศราวุฒิ  ขันเงิน พนักงานพิมพ์ดีด  091-8325487  
นายปริญญา คำแสน ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  083-1250055  
นางสาวกนกพรรณ  มหาชนะวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว หน่วยตรวจสอบภายใน  090-6243649  
นายศุภนันท์   กลิ่นกล้า ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  085-4189493  
นางสาวเพ็ญพักตร์  นันทะพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มนโยบายและแผน  094-9039313  
นางสาวกัณทิมา ขุนทอง ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  081-4296426  
นางสาวธิดารัตน์  พูลทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  088-1141431