บุคลากร สพม.อบอจ
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ    
ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง  หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 064 392 4159  
นายบรรณเพ็ญ เครือประสาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 098 626 9167  
นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 098 351 6414  
นายธีรสิทธิ์ิ์์  สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 091 016 6425  

 

กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่ม 086-0776557 tiprb2@gmail.com
นางธัญดา บรรเรืองทอง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 081-6491854 thanyadaspm29@gmail.com
นางสาวสุภาวดี สมบัติ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 089-7655564  servicespm29@gmail.com
นางสาวปนัดดา เนียมหมวด นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 081-5479626 pniemmhuad@gmail.com
นางสาวศศิวิมล  สุวรรณพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป 095-7853496 sasivimolspm29@gmail.com
นายประวิทย์  บุญครอบ พนักงานบริการ 094-2903995 ไม่มี
นายสมโภชน์ จันทร์อ้าย พนักงานขับรถ 093-8568794 ไม่มี
นายพีระพงษ์ สุพรรณ พนักงานขับรถ 087-7517991 ไม่มี
นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสุระ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 098-5906427 ไม่มี
นางสาวขันทอง เชื้อสอาด ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 085-3076913 ไม่มี
นายทองดี  วงศ์คำ ลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์) 061-4905071 ไม่มี
กลุ่มนโยบายและแผน
นายชิดชัย ขยายวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 09-3454-5924 chidchai21@gmail.com
นางอรวรรณ สารพิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 08-8582-6218 orawan13@gmail.com
นางบุญมี พลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 080-3484298 dmbk43@gmail.com
นางสาวอรณา ศรีสมุทร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 08-7645-2380 orana_17@hotmail.com
       
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายธเนศ สุขอุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 09-4385-1151 meenasukuthai@gmail.com
นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 062-9936798 dlictsec292@pracharath.ac.th
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางขัตติยาภรณ์ บาระมี ผู้อำนวยการกลุ่ม 098-5564141 kattiyaphorn@hotmail.com
นางสมจินตนา แสงภักดี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 093-3649445 somjinta001@gmail.com
นางอภิญญา เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 09-5531-9299 goriagel2523@outlook.co.th
นางสาวภัทราลี  บุตรวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 095-6165429 choompoo_teerak@hotmail.com
นางสาววาทินี อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 088-5942256 Katai_333@hotmail.com
นางสาวเพชรรัตน์ เหลากลม นักทรัพยากรบุคคล 096-6422393 but.slow.but300@gmail.com
นางสาวพิมพ์ลดา โชคศิรินิธิรัฐ นักทรัพยากรบุคคล 094-2890842 disney_club6230@hotmail.com
นายศิวาวุธ นามปัญญา พนักงานพิมพ์ดีด 08-46079650 siwawutn@gmail.com
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 08-1321-1231 cny12345@hotmail.com
นางสุภาภรณ์ กัญญะลา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 084-6059784 ontwo@windowlive.com
นายบริวัตร สืบจันทา ลูกจ้างชั่วคราว    
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางนิภาภร ชลการ ผู้อำนวยการกลุ่ม 08-1999-7723 Suportm29@gmail.com
นางณิรชา ทิณพัฒน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 081-5486213 nirachatin@hotmail.com
นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 088-5948001 ruangrong@gamil.com
นายวริทธิ์ จารุเกษม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 061-1566635 waljar1976@gmail.com
นางสุวรรณา สมวัน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 06-2162-6947 suwannanin@gmail.com
นางสาววนิดา กะมณี ลูกจ้างชั่วคราว 06-2562-2224 wanida60@gmail.com
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 08-9864-4494 Cthongsut@gmail.com
นางสาวสุกานดา ธิมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 08-1999-7633 sthima123@gmail.com
นางสาวผ่องศรี สมยา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 081 -0697787 phongsri@esdc.go.th
นางณัฐธภา ตรงดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 08-18724459 natthapha@esdc.go.th
นางจิรา ลังกา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 09-2802-3282 Jiralungka11@gmail.com
นางสาวจามรี เชื้อชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 08-5492-6955 jamaree@esdc.go.th
นายสมรุศ หรุจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 098-6672373 rout@esdc.go.th
นางสาวณปภัช บุญสมศรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 08-1967-4546 napaphud27@esdc.go.th
นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 08-9844-9900 iamanont@gmail.com
นายพิชัย ญาณศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 09-8584-4019 pyansiri@gmail.com
นายธนา ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 089-8645848 tana@esdc.go.th
นายประดิภาส นิสา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ    
นายทนงศักดิ์ ศรีมันตะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ    
นางสาวกชพร พันธ์ศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 09-7924-8772 nit@esdc.go.th
นางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์  089-8441200 Sathika@esdc.go.th
นางสาวรุ่งทิวา สนธิชัย พนักงานธุรการ ส.4 064-0359541  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสมปอง บุระดำ ผู้อำนวยการกลุ่ม 089-8654583 sompong162510@gmail.com
นางวิภาวรรณ กอดแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 086-8730185 ไม่มี
นางสาววัณณิตา มรกตเขียว นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 081-7900950 porwannita@gmail.com
นางสาวพัชรี เงาทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 087-9772055 peecharat@hotmail.com
นางสาวธิดารัตน์ แสงประสาร ลูกจ้างชั่วคราว 08-8114-1421 ไม่มี
นายศราวุฒิ ขันเงิน ลูกจ้างชั่วคราว 09-1832-5487 sarawut@pracharath.ac.th
นายเอนก เจริญพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว 089-6263312 koopinnawit@gmail.com
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสายชล งามพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วย 097-3415179 Saichol_ngampun29@gmail.com
นางสาวสุปราณี ขันเงิน พนักงานพิมพ์ดีด 099-0429401 kanngoen2539@gmail.com
กลุ่มกฏหมายและคดี
นายยศสรัล   ขันทอง นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 085-5198945 ,080-4924653 sompoch18@hotmail.co.th
พ.จ.ทศุภกฤษ ไชยะโอชะ นิติกร ชำนาญการ 08-5729-2442 suppakrit@pracharath.ac.th
นายพงศกรณ์ วงศ์ษุรัชการ ลูกจ้างชั่วคราว 09-4776-1861