ข้อมูลการติดต่อ สพม.29

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

298 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-422-186

โทรสาร : 045-422-185

E-Mail : spm29ubon@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

กลุ่มอำนวยการ  045-422-186 ต่อ 0 , 105
กลุ่มบริหารงานบุคคล 045-422-186 ต่อ 109
กลุ่มนโยบายและแผน 045-422-186 ต่อ 108
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 045-422-186 ต่อ 107
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 045-422-186 ต่อ 111
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน