แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
การบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้องค์ประกอบทั้ง  4 ด้าน
        1.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
        2.  ด้านคุณภาพทางการศึกษา  
        3.  ด้านประสิทธิภาพทางการศึกษา  
        4.  ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   

1. ด้านโอกาสทางการศึกษา
องค์ประกอบที่ 1  โอกาสในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
ตัวชี้วัดที่ 1.2                ร้อยละของผู้เรียนต่อจำนวนประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
                1.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                1.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ 1.3        ร้อยละผู้เรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาทางเลือกได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ                  
ตัวชี้วัดที่ 1.4        ร้อยละ 100 ของเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

            องค์ประกอบที่ 2  โอกาสในการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ  
ตัวชี้วัดที่ 2.1              ร้อยละของนักเรียนยังคงอยู่ในระบบโรงเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับในเวลาที่กำหนด
              2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดที่ 2.2        อัตราการออกกลางคันลดลง
              2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ 2.3        ร้อยละ 90 ของเด็กพิการผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะ (Individual Education Program : IEP)    

 

2. ด้านคุณภาพการศึกษา

            องค์ประกอบที่ 1  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร        (ปัญญาดี มีทักษะ) 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1      ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้น ม.1,ม.4) มีผลการประเมินระดับสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา (ใช้ผลการสอบภาคเรียนที่ 2) ผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2      ผู้เรียน ชั้น ม.2 และ ม.5  มีผลการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
                        ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1.2.1  
                        ผู้เรียนร้อยละ 50 ของชั้น ม.2 และ ม.5 มีผลการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3      ผู้เรียน ม.3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป                     
ตัวชี้วัดที่ 2.1.6     ร้อยละ 75 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง          
       ตัวชี้วัดที่ 2.1.7          ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 2.1.8     ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน) 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.9     ร้อยละ100 ของผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือ       ในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย

       องค์ประกอบที่ 2       การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มีคุณธรรม จริยธรรม)
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2     ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ม.ต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 2.2.3     ร้อยละ 100 ของผู้เรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์   ต่อผู้อื่นและสังคมอย่างสม่ำเสมอ

3. ด้านมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 

            มาตรฐานที่  1      การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจที่ชัดเจน และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ตรงประเด็น ประสานและสร้างความสัมพันธ์  อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
4. การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
5. การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลากหลาย
ช่องทางและมีประสิทธิภาพ
6. การนำผลการดำเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

                  ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
2. การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ สร้างบรรยากาศและจิตสำนึกร่วมในการทำงาน
3. การสื่อสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. การนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการการวิจัย

                    ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
1. การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2. การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานของ 3 องค์คณะบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)          
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
4. การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา     ทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

                    ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
1. ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  
2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้านและช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
4. การนำผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา

            มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1  :  การบริหารงานด้านวิชาการ
1. ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ           การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6. การวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ
7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

            ตัวบ่งชี้ที่ 2  :  การบริหารงานด้านงบประมาณ
1. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  และความต้องการ
2. การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
4. การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ
5. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 

         ตัวบ่งชี้ที่ 3  :  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
1. การวางแผนในการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจำเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
4. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            ตัวบ่งชี้ที่ 4  :  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
1. การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ 
2. การจัดทำสำมะโนนักเรียนและการรับนักเรียน  
3. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   
4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
7. การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
9. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  

            ตัวบ่งชี้ที่ 5  :  การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
1. แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความต้องการจำเป็นของเขตพื้นที่การศึกษา
2. รูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ปัญหา และการพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา
3. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินการตามนโยบายอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
4. ผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 

       มาตรฐานที่ 3   ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           ตัวบ่งชี้ที่ 1 :       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้  
                - ผลการดำเนินงานแสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ (ย้อนหลัง 3 ปี)
            ตัวบ่งชี้ที่ 2  :  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3  :  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
                         1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.3 (8 สาระการเรียนรู้) 
                                     2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.6 (8 สาระการเรียนรู้)
ตัวบ่งชี้ที่ 4 :       ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
                        1. การประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณตามจุดเน้นของหลักสูตร
                2. การประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามที่กำหนดในหลักสูตรฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 :       ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
         - 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 :       ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
         - 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 :       ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน และศึกษาในระดับสูงขึ้น

4. ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

            นโยบายข้อที่ 1    เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ประเด็นการติดตามที่ 1.2     การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน
ประเด็นการติดตามที่ 1.3    การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน
ประเด็นการติดตามที่ 1.4     การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอาเซียน เป็นภาษาที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นการติดตามที่ 1.5    การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลนานาชาติ PISA
ประเด็นการติดตามที่ 1.6     การพัฒนาการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

       นโยบายข้อที่ 2    ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
                              ประเด็นการติดตาม   การพัฒนาครูให้สอดคล้องกับความต้องการมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม่

       นโยบายข้อที่ 3    เร่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                              ประเด็นการติดตาม    เร่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ (Tablet)
       นโยบายข้อที่ 6    การส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
                              ประเด็นการติดตามและประเมินผล   สถานศึกษาเปิดโอกาสให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
       นโยบายข้อที่ 7   เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ     ได้รับบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
                              ประเด็นการติดตาม   การช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและการพัฒนาทักษะชีวิต 
       นโยบาย                   ที่น่าสนใจ