วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธิ์
วิสัยทัศน์ 
              ภายในปี 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล  
พันธกิจ 
            1. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในด้านการบริหารการจัดการศึกษา การเรียนการสอน
             2. จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
             3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
             4.  ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน
             5.  สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
             6.  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
ค่านิยมองค์กร
              ค่านิยมในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  คือ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน “ 5 S ”                            
                 S1 = SMILE       หมายถึง  ความยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์
                 S2 = SMART       หมายถึง  ความสง่างาม  ความทันสมัย
                 S3 = SMALL       หมายถึง  ความนอบน้อมถ่อมตน พอเพียงของบุคลากรและนักเรียน
                 S4 = SERVICE                หมายถึง  การบริการด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ
หลักการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
                 1. ยึดโรงเรียนเป็นฐาน
                 2. สำนักงานสวย
                 3. ระบบงานดี
                 4. เทคโนโลยีทันสมัย
                 5. ประทับใจบริการ 
                 6. ประสานสิบทิศ 
                 7. เกาะติดวิชาการ
                 8. สร้างผลงานเพื่อเด็กไทย 

เป้าประสงค์
                   1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล
                   2.  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   3.  ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
                   4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีความเข้มแข็งและเป็นหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วม

จุดเน้น 4 ประการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
                   1.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้นอย่างน้อย 5%
                   2.  โรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ผ่านการประเมินร้อยละ 100
                   3.  ขับเคลื่อนและพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
                   4.  แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

การแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กปัญหาเด็กนักเรียน
                   1.  ปัญหาด้านการเรียน
                   2.  ปัญหาด้านสุขภาวะ
                   3.  ปัญหาด้านพฤติกรรม
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
                   1.  มีตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดี
                   2.  มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
      3. ให้ความรู้และหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 

กลยุทธ์
        กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
        กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
        กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
        กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
        กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน