วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ
 • วิสัยทัศน์ (Vision) 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

  พันธกิจ (Mission)
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

  ค่านิยม (Values)
  S = service การบริการ 
  P = polite สุภาพ มีสัมมาคารวะ 
  M = moral คุณธรรม ศีลธรรม

  เป้าประสงค์ (Goal)
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย และมีคุณภาพ 
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ มาตรฐานสากล 
  4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความ รับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
  5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ

  กลยุทธ์
  1. คุณภาพผู้เรียน - นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ๕๖ 
  2. โอกาสทางการศึกษา - นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับโอกาสทาง การศึกษา ระดับมัธยมอย่างเสมอภาค

  3. พัฒนาครูและบุคลากร 
  3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ 
  3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน การสอน

  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก ขับเคลื่อนการศึกษา สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  4.2 สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน

นโยบายและยุทธศาสตร