คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานภายใน สพม.29
คู่มืออื่น ๆ
  • คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
  • คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบจงจร
    (Training OBEC)
  • มาตรการกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29