ege
รายงานผลการดำเนินงานเขตพื้นที่สุจริต สพม.อบอจ

รายงานผลการดำเนินงานเขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                    

รายงาน วิเคราะห์ผลการประเมินเขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                        

รายงานผลการดำเนินงานเขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562