หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 23 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 54.198.224.121 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,254 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,209,041 )
  วารินชำราบ ( 2,095,522 )
  นารีนุกูล ( 1,695,121 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,570 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,914 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,679 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,106 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,470 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,693 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,788 )
  อ่างศิลา ( 120,205 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,113 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,840 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,130 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,404 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,847 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,709 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,090 )
  พนาศึกษา ( 35,788 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 23 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> ดาวน์โหลเอกสารทั้งหมด
[ รายการดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ]
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้ประกาศ
วันที่
จำนวนดาวน์โหลด
1
นายศราวุฒิ ขันเงิน
14 มี.ค.57
277
2
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
7 มี.ค.57
176
3
นางสาวปนัดดา เนียมหมวด
26 พ.ย.56
576
4
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
11 พ.ย.56
714
5
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
1 พ.ย.56
709
6
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
30 ส.ค.56
789
7
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
13 มิ.ย.56
1593
8
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
14 พ.ค.56
1210
9
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
24 เม.ย.56
1368
10
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
28 มี.ค.56
2468
11
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
27 มี.ค.56
1263
12
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
13 ก.พ.56
1819
13
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
11 ธ.ค.55
2171
14
นายศราวุฒิ
14 พ.ย.55
1833
15
นายธเนศ สุขอุทัย
14 ก.ย.55
2333
16
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
10 ก.ย.55
2391
17
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
4 ก.ย.55
2001
18
นายธเนศ สุขอุทัย
24 ก.ค.55
2234
19
นายศราวุฒิ ขันเงิน
29 มิ.ย.55
2467
20
นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี
22 พ.ค.55
2307
21
นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร
21 พ.ค.55
2485
22
นายศราวุฒิ ขันเงิน
15 พ.ค.55
2338
23
นาย ศราวุฒิ ขันเงิน
20 เม.ย.55
1963
24
นายปริญญา สิทธิเสนา
15 ก.พ.55
1937
25
ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
12 ม.ค.55
1828
26
นายปริญญา สิทธิเสนา
3 ธ.ค.54
3487
27
นายปริญญา สิทธิเสนา
3 พ.ย.54
2574
28
นายปริญญา สิทธิเสนา
1 ก.ย.54
3116
29
นายสมเกียรติ มุขมนตรี
31 ส.ค.54
2015
30
นายสมเกียรติ มุขมนตรี
30 ส.ค.54
1818
31
นายปริญญา สิทธิเสนา
29 ส.ค.54
1129
32
นายปริญญา สิทธิเสนา
29 ส.ค.54
1016
33
นายปริญญา สิทธิเสนา
16 ส.ค.54
986
34
นายปริญญา สิทธิเสนา
9 ส.ค.54
3081
35
นายปริญญา สิทธิเสนา
25 ก.ค.54
461
36
นายปริญญา สิทธิเสนา
25 ก.ค.54
969
37
นายปริญญา สิทธิเสนา
10 มิ.ย.54
1279
38
นายปริญญา สิทธิเสนา
31 พ.ค.54
787
39
นายปริญญา สิทธิเสนา
31 พ.ค.54
671
40
นายปริญญา สิทธิเสนา
31 พ.ค.54
1034
41
นายปริญญา สิทธิเสนา
30 พ.ค.54
929
42
นายปริญญา สิทธิเสนา
26 พ.ค.54
291
43
นายปริญญา สิทธิเสนา
25 พ.ค.54
733
44
นายปริญญา สิทธิเสนา
24 พ.ค.54
504
45
นายปริญญา สิทธิเสนา
23 พ.ค.54
805
46
นายปริญญา สิทธิเสนา
23 พ.ค.54
790
47
นายปริญญา สิทธิเสนา
23 พ.ค.54
624
48
นายปริญญา สิทธิเสนา
23 พ.ค.54
480
49
นายปริญญา สิทธิเสนา
23 พ.ค.54
477
50
นายปริญญา สิทธิเสนา
23 พ.ค.54
463
51
นายปริญญา สิทธิเสนา
20 พ.ค.54
649
52
นายปริญญา สิทธิเสนา
20 พ.ค.54
510
53
นายปริญญา สิทธิเสนา
12 พ.ค.54
483
54
นายปริญญา สิทธิเสนา
11 พ.ค.54
664
55
ธเนศ สุขอุทัย
11 พ.ค.54
924
56
นายปริญญา สิทธิเสนา
11 พ.ค.54
767
57
นายปริญญา
30 เม.ย.54
412
58
ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
7 เม.ย.54
727
59
นายปริญญา
7 เม.ย.54
551
60
นายปริญญา สิทธิเสนา
4 เม.ย.54
581
61
นายปริญญา สิทธิเสนา
4 เม.ย.54
692
62
นายปริญญา สิทธิเสนา
4 เม.ย.54
602
63
นายปริญญา สิทธิเสนา
4 เม.ย.54
562
64
นายปริญญา สิทธิเสนา
4 เม.ย.54
522
65
นายปริญญา สิทธิเสนา
4 เม.ย.54
534
66
นายปริญญา สิทธิเสนา
4 เม.ย.54
501
67
นายปริญญา สิทธิเสนา
4 เม.ย.54
423
68
นายปริญญา สิทธิเสนา
4 เม.ย.54
963
69
นายปริญญา สิทธิเสนา
4 เม.ย.54
503
70
นายปริญญา สิทธิเสนา
1 เม.ย.54
539
71
นายธเนศ สุขอุทัย
29 มี.ค.54
607
72
นายปริญญา
25 มี.ค.54
10786
73
นายปริญญา สิทธิเสนา
25 มี.ค.54
604
74
นายปริญญา สิทธิเสนา
25 มี.ค.54
542
75
นายปริญญา สิทธิเสนา
25 มี.ค.54
476
76
นายปริญญา สิทธิเสนา
23 มี.ค.54
601
77
นายปริญญา สิทธิเสนา
23 มี.ค.54
656
78
นายปริญญา สิทธิเสนา
23 มี.ค.54
668
79
นายปริญญา สิทธิเสนา
22 มี.ค.54
530
80
สพม.29
19 มี.ค.54
482
81
นายปริญญา สิทธิเสนา
18 มี.ค.54
783
82
นายปริญญา สิทธิเสนา
16 มี.ค.54
809
83
นายปริญญา สิทธิเสนา
11 มี.ค.54
600
84
นายปริญญา สิทธิเสนา
10 มี.ค.54
679
85
นายปริญญา สิทธิเสนา
7 มี.ค.54
461
86
นายปริญญา สิทธิเสนา
4 มี.ค.54
726
87
นายปริญญา สิทธิเสนา
3 มี.ค.54
654
88
นายปริญญา สิทธิเสนา
2 มี.ค.54
1279
89
นายปริญญา สิทธิเสนา
1 มี.ค.54
594
90
ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
27 ก.พ.54
608
91
นายปริญญา
25 ก.พ.54
853
92
นายปริญญา สิทธิเสนา
24 ก.พ.54
562
93
สพม.๒๙
18 ก.พ.54
1153
94
สพม๒๙
18 ก.พ.54
623
95
ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
15 ม.ค.54
965
96
ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
7 ม.ค.54
575
97
ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
26 ต.ค.53
986
98
ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
23 ต.ค.53
1515
[1]
 

 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com