ปฏิทินนัดหมาย
วันจันทร์ 21 สิงหาคม 20170 ได้รับการยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้
  ปีนี้   เดือนนี้   สัปดาห์ ปัจจุบัน   วันนี้   กิจกรรมที่เข้ามา   หมวดหมู่   Administration  
  กรกฎาคม   2017   ป๊อปอัพ เดือน
สิงหาคม   2017
  ป๊อปอัพ เดือน   กันยายน   2017  
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
  
1  
09:00
12:00
ประชุม อกศจ.อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
2  
09:00
10:00
ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning ณ หอประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
10:00
12:00
ประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
3  
4  
09:00
17:00
ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี
5  
6   ดู สัปดาห์ 31
7  
10:00
12:00
ประชุมพิจารณากองทุนหมุนเวียนฯ ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม. 29
8  
09:00
12:00
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
9  
10  
11  
09:00
12:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตร ผู้บริหารยุวกาชาด รุ่นพิเศษ
12  
13   ดู สัปดาห์ 32
14  
08:30
09:30
ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
11:00
12:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตร ผู้บริหารยุวกาชาด รุ่นพิเศษ
15  
16  
17  
10:30
ประชุมหารือข้อข้าราชการ ณ ห้องรองสันติ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
18  
   
ประชุมข้อราชการด่วน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
ประชุมข้อราชการด่วน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19  
20   ดู สัปดาห์ 33
21  
22  
23  
08:30
12:00
ร่วมมเปิดโครงการอบรมยุวกาชาด ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ
24  
25  
09:00
12:00
ประชุมคณะทำงานโครงการประชุมสัมนาแนวทางวิชาการ ณ ห้องประทุมมาศ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
26  
08:30
12:00
ประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความเป็นผู้นำนักเรียนอาเซียนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (ASEAN Youth Leader-ALY) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคม
27   ดู สัปดาห์ 34
28  
29  
30  
31  
  
วันนี้

About Calendarix 0.8.20080808 tmtm2010@gmail.com