ปฏิทินนัดหมาย
วันพฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 20180 ได้รับการยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้
  ปีนี้   เดือนนี้   สัปดาห์ ปัจจุบัน   วันนี้   กิจกรรมที่เข้ามา   หมวดหมู่   Administration  
  กรกฎาคม   2017   ป๊อปอัพ เดือน
สิงหาคม   2017
  ป๊อปอัพ เดือน   กันยายน   2017  
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
  
1  
09:00
12:00
ประชุม อกศจ.อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
2  
09:00
10:00
ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning ณ หอประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
10:00
12:00
ประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
3  
4  
09:00
17:00
ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี
5  
6   ดู สัปดาห์ 31
7  
8  
9  
10  
11  
09:00
12:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตร ผู้บริหารยุวกาชาด รุ่นพิเศษ
12  
13   ดู สัปดาห์ 32
14  
08:30
09:30
ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
11:00
12:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตร ผู้บริหารยุวกาชาด รุ่นพิเศษ
15  
16  
17  
09:00
16:00
ประชุมข้อราชการด่วน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18  
09:00
16:00
ประชุมข้อราชการด่วน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19  
20   ดู สัปดาห์ 33
21  
22  
08:30
13:00
ประชุมคณะกรรมการประเมินการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ. 1
23  
10:30
13:00
ประชุม อกศจ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
14:00
15:30
ประชุมคณะกรรมการประเมินการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ ห้องประชุม สพม. 29
24  
09:00
16:00
ส่งเอกสารประเมินประเมิน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25  
08:30
09:00
ประธานเปิดการประชุมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ ห้องประชุม สพม. 29
09:00
12:00
ประชุมคณะทำงานโครงการประชุมสัมนาแนวทางวิชาการ ณ ห้องประทุมมาศ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
26  
09:00
15:00
ร่วมประชุมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด
27   ดู สัปดาห์ 34
28  
09:00
10:00
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งครูผู้รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการนักเรียนดีมีที่เรียน) ณ ห้องประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
15:00
17:00
ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมนาทางวิชาการ (ส.บ.ม.ท.) ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
29  
30  
09:00
17:00
ร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ประธานเปิด
31  
09:00
17:00
ร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ประธานเปิด
  
วันนี้

About Calendarix 0.8.20080808 tmtm2010@gmail.com