ปฏิทินนัดหมาย
วันอังคาร 19 มิถุนายน 20180 ได้รับการยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้
  ปีนี้   เดือนนี้   สัปดาห์ ปัจจุบัน   วันนี้   กิจกรรมที่เข้ามา   หมวดหมู่   Administration  
  มิถุนายน   2017   ป๊อปอัพ เดือน
กรกฎาคม   2017
  ป๊อปอัพ เดือน   สิงหาคม   2017  
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
      
1  
2   ดู สัปดาห์ 26
3  
4  
08:30
17:00
ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือชี้แจงสร้างความเข้าใจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
5  
08:30
17:00
ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือชี้แจงสร้างความเข้าใจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
6  
09:00
17:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
7  
08:30
12:00
ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ ห้องศูนย์เรียนรวม โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
8  
9   ดู สัปดาห์ 27
10  
11  
13:30
16:30
ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทูนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม.29
12  
08:30
13:30
ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
13  
10:00
12:00
ประชุมคัดเลือกครูดีปูชนียบุคคลฯ ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม. 29
14  
15  
09:00
12:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล "ห้องสมุดดิจิตอล" ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
16   ดู สัปดาห์ 28
17  
09:00
12:00
ประชุมการติดตามการดำเินนงานโครงการโรงเรียน ICU และการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ในเดือนกันยายน 2560 ณ ห้องประชุม สพฐ. 4 ชั้น 2
18  
09:00
17:00
ประชุมคณะทำงาน ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร
19  
09:00
17:00
ประชุมคณะทำงาน ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร
20  
09:00
12:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
21  
09:00
18:00
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 13 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี
22  
09:00
18:00
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 13 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี
23   ดู สัปดาห์ 29
24  
10:30
12:00
ประชุม อกศจ.อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
13:30
17:00
ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
25  
13:00
17:00
ประชุมและแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี
26  
09:00
12:00
ร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
27  
09:00
12:00
ประชุมคณะทำงานโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ส.บ.ม.ท.) ณ ห้องประชุมปทุมมาศ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี
28  
08:00
10:00
ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
10:00
12:00
ประธานเปิดค่ายลูกเสือต้านภัยาเสพติด ณ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
29  
09:00
17:00
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครู ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
30   ดู สัปดาห์ 30
31  
09:00
12:00
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
13:00
18:00
ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต ณ โรงแรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
     
วันนี้

About Calendarix 0.8.20080808 tmtm2010@gmail.com