ปฏิทินนัดหมาย
วันอังคาร 20 พฤศจิกายน 20180 ได้รับการยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้
  ปีนี้   เดือนนี้   สัปดาห์ ปัจจุบัน   วันนี้   กิจกรรมที่เข้ามา   หมวดหมู่   Administration  
  พฤศจิกายน   2017   ป๊อปอัพ เดือน
ธันวาคม   2017
  ป๊อปอัพ เดือน   มกราคม   2018  
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
     
1  
2  
3   ดู สัปดาห์ 48
4  
5  
6  
7  
8  
08:30
12:00
รองวัลลี ผิวหอม ประธานเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
9  
10   ดู สัปดาห์ 49
11  
12  
13  
14  
15  
13:00
14:00
รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล เป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 11 ณ โรงแรมนาถสิริ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดอุบลราชธานี
16  
08:30
12:00
รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนรู้ “เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์” แบบ ACTIVE LEARNING ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
17   ดู สัปดาห์ 50
08:00
12:00
รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมบุคลากรครู : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
18  
19  
20  
09:00
20:00
รองวลงกรณ์ บุญเต็ม ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
21  
13:30
17:00
รองศิริญา ถาวร ประชุมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาเจริญ
14:00
17:00
รองวลกรณ์ บุญเต็ม ประชุมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
22  
13:00
17:00
รองศิริญา ถาวร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 2) สพป.ยโสธร เขต 1
23  
24   ดู สัปดาห์ 51
25  
09:00
16:00
รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 6 ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
26  
09:30
16:00
รองศิริญา ถาวร ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ สพป.กาฬสินธ์ุ
15:00
18:00
รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล ประชุม สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมกิตติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
27  
08:30
12:00
รองจิตติ เสือสา เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
10:00
12:00
รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล เป็นประธานพิธีเปิดอาคารฉลองขวัญ ณ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
28  
09:00
12:00
รองศิริญา ถาวร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4
29  
09:00
12:00
รองศิริญา ถาวร ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเดชอุดม
30  
31   ดู สัปดาห์ 52
      
วันนี้

About Calendarix 0.8.20080808 tmtm2010@gmail.com